BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Przejawy ryzyka w zarządzaniu wartością
Symptoms of Risk in Value-Based Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 747-756, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Zarządzanie wartością, Ryzyko, Kryzys gospodarczy
Value management, Risk, Economic crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ryzyko w sposób immanentny wpisane jest w każdy proces decyzyjny, stanowiąc nieodłączny atrybut funkcjonowania współczesnego biznesu. Stąd koncepcja zarządzania wartością, tworzona i rozwijana począwszy od lat 80. XX wieku, podobnie jak i inne koncepcje zarządzania, wiąże się z określonym ryzykiem wynikającym zarówno z jej słabych stron, jak i z uwarunkowań towarzyszących jej implementacji i wykorzystaniu w praktyce gospodarczej. Podstawowym celem artykułu jest zatem prezentacja i analiza występowania ryzyka w koncepcji zarządzania wartością przez pryzmat takich cząstkowych zagadnień, jak: ryzyko w triadzie prowartościowego zarządzania, ryzyko pomiaru wartości, ryzyko wewnętrznych interesariuszy, ryzyko implementacji koncepcji oraz ryzyko koncepcji w świetle doświadczeń globalnego kryzysu gospodarczego. W zakończeniu artykułu wskazano na propozycje działań służących ograniczaniu negatywnych skutków ryzyka w koncepcji zarządzania wartością. (abstrakt oryginalny)

Risk is inscribed in every decision-making process in an immanent way, constituting an inherent attribute of the contemporary business functioning. Thus, the value-based management concept, created and developed since 1980s, like other management concepts, is related to certain risk arising both from its weaknesses and the conditionings accompanying its implementation and use in the economic practice. Therefore, the primary goal of the article is the presentation and analysis of the occurrence of risk in the value-based management concept in the light of some partial issues, such as: risk in the triad of value focused management, the risk of value measurement, the risk of internal stakeholders, the risk of the concept implementation and the risk of the concept in view of the experiences of the global economic crisis. The final part of the article indicates the proposals of actions aiming at the limitation of the negative consequences of risk in the value-based management concept. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 2. Damodaran A. (2000), The Dark Side of Valuation: Firms with no Earnings, no History and no Comparables, Stern School of Business, New York, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar (10.08.2011).
 3. Damodaran A. (2009), The Dark Side of Valuation: Valuing Young, Distressed, and Complex Businesses, FT Press, New York.
 4. Jaki A. (2012), Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - seria specjalna "Monografie", nr 215, UEK, Kraków.
 5. Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 6. Kasiewicz S. (2009), Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, "Finansowanie Nieruchomości", nr 20.
 7. Kołodko G.W. (2008), Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 8. Krysiak Z. (2011), Wartość ryzyka, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 9. Mączyńska E. (2011), Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 37, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 10. Pindelski M. (2012), Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 11. Porter M.E., Kramer M.R. (2011), The Big Idea: Creating Shared Value, "Harvard Business Review", vol. 1.
 12. Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego (2010), red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 13. Rumniak P. (2011), Standaryzacja procesu wyceny składników niematerialnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 639, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 37, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 14. Schierenbeck H., Lister M. (2002), Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien.
 15. Smith P. (2009), Shareholder Value Implementation: Turning Promise into Reality, L.E.K. Consulting LLC, www. lek.com/UserFiles/File/svi-14.pdf (18.02.2009).
 16. Starovic D., Cooper S., Davis M. (2004) Maximising Shareholder Value. Achieving clarity in decision-making, CIMA, London.
 17. Steward (III) G.B. (1991), The Quest for Value. A Guide for Senior Managers, Harper Business, New York.
 18. Szablewski A. (2009), Nowe paradygmaty, migracja kapitału i światowy system pieniężny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 578, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 24, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 19. Wyciślak S. (2012), Kryzys 2008-2011. Refleksje nad rolą przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 20. Zarzecki D. (2013), Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu