BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przekształcenie bilansu na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa : bilans jako źródło informacji o wartości przedsiębiorstwa
Balance Sheet Transformation for the Company Management Purposes : the Balance Sheet as a Source of Information About the Company's Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 785-794, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Bilans, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Rachunkowość finansowa
Balance sheet, Enterprise value, Value Based Management (VBM), Financial accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Pomnażanie bogactwa właścicieli stało się nadrzędnym celem prawie każdego podmiotu gospodarczego. Stąd też wszystkie działania oraz decyzje natury ekonomiczno-finansowej podporządkowane zostały takiemu zarządzaniu przedsiębiorstwem, aby pomnażana była jego wartość. Sprawozdanie finansowe, a przede wszystkim bilans, dostarcza podstawowych informacji na temat kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Rozpatrując bilans przez pryzmat zarządzania wartością należy zwrócić uwagę, iż dostarczone informacje są niewystarczające. (abstrakt oryginalny)

To increase the wealth of owners has become the overriding aim of almost any enterprise. Therefore, all actions and decisions of the economic and financial nature have been subordinated to the company management leading to its value multiplication. Financial statements and, above all, the balance sheet provides basic information about the financial condition and assets of the company. In considering the balance sheet through the prism of value management, it should be noted that the information provided is insufficient. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 2. Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 3. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Garbrusewicz W., Kołaczyk Z. (2005), Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa.
 5. Górniak S. (1962), Bilansoznastwo w zarysie, PWE, Warszawa.
 6. Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 7. Kiparisow N.A. (1954), Teorie księgowości, PWG, Warszawa.
 8. Lipiński S. (1919), Buchalteria pojedyncza. Dla rzemieślników i drobnych kupców, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 9. Maćkowiak E. (2009), Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa.
 10. Maćkowiak E. (2013), Model przekształcenia sprawozdania finansowego na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 11. Sierpińska M., Jachna T. (2006), Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Szyszko L., Szczepański J. (2003), Finanse przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 13. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. Walińska E. (2004), Wartość biznesowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Walińska E. 2009, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 16. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu