BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieloch-Babiarz Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Title
Krótkoterminowa analiza wartości rynkowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wypłat dywidendy
Short-Term Analysis of Market Value Creation with Using Dividend Payments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 795-812, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Keyword
Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Dywidenda, Modele regresji
Market value of enterprise, Dividend, Regression models
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie badawcze: czy i w jaki sposób wykorzystując wypłaty dywidendy spółka publiczna może wpływać w krótkim okresie na kształtowanie się jej wartości rynkowej? Metodologia badania - W pracy wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu, zastosowano współczynnik DROP oraz zaproponowano model regresji wielorakiej służący badaniu wpływu wewnętrznych determinant kreacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa na kurs giełdowy akcji. Wynik - Spółka publiczna może wpływać w krótkim okresie na jej wartość rynkową wykorzystując wypłaty dywidendowe. Relatywnie niższy spadek kursu giełdowego ma miejsce w przypadku wypłat regularnych, przeprowadzanych w formie pieniężnej, dokonywanych przez spółki finansujące się długoterminowym kapitałem obcym i wypłacające wysokie dywidendy. Oryginalność/wartość - Zaprezentowane badania są jednymi z pierwszych analiz dotyczących tego problemu badawczego przeprowadzonych wśród spółek warszawskiego parkietu. Wpisują się one również w nurt behawioralnych aspektów rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to answer the research question: whether and how the use of dividend payments may affect in the short term the market value of the company? Design/Methodology/approach - The study was based on a critical analysis of the literature, applied DROP ratio and the multiple regression model was proposed in order to examine the impact of internal determinants of company's value creation on market share price. Findings - A public company may affect in the short term its market value using the dividend payout. The relatively lower decline in the market price has place in the case of regular cash dividend payments made by the companies using the long-term debts and paying high dividends. Originality/value - The presented study is one of the first analyzes of this problem on Warsaw trading fl oor. They fit well in behavioral aspects of the financial market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bali R., Hite G.L. (1998), Ex-dividend Day Stock Price Behavior: Discreteness or Tax-induced Clienteles?, "Journal of Financial Economics", vol. 47, s. 127.
 2. Booth L.D., Johnson D.J. (1984), The Ex-dividend Day Behavior of Canadian Stock Price: Tax Changes and Clientele Effects, "Journal of Finance", s. 457-476.
 3. Borges M. (2008), The Ex-Dividend Day Stock Price Behavior: The Case of Portugal, "Atlantic Economic Journal", vol. 36, s. 15-30.
 4. Boyd J.H., Jagannathan R. (1994), Ex-dividend Price Behavior of Common Stocks, "Review of Financial Studies", vol. 7, s. 711-741.
 5. Brown P., Walter T. (1986), Ex-dividend Day Behavior of Australian Share Prices, "Australian Journal of Management", vol. 11, iss. 2, s. 139.
 6. Campbell J.A., Beranek W. (1955), Stock Price Behavior on Ex-dividend Dates, "Journal of Finance", vol. 10, s. 425-429.
 7. Dubofsky D.A. (1992), A Market Microstructure Explanation of Ex-dividend Abnormal Returns, "Financial Management", vol. 42, s. 163-168.
 8. Frank M., Jagannathan R. (1998), Why do stock Prices Drop by Less than the Value of the Dividend?, "Journal of Financial Economics", vol. 47, s. 161-188.
 9. French D.W., Varson P.L., Moon K.P., Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return, "The Financial Review" 2005, vol. 40 p. 361.
 10. Graham J., Michaely R., Roberts M. (2003), Do price discreteness and transactions costs affect stock returns? Comparing ex-dividend pricing before and after decimalization, "Journal of Finance", vol. 58, s. 2611-2635.
 11. Hayashi F., Jagannathan R. (1990), Ex-day Behavior of Japanese Stock Prices, "Journal of the Japanese and International Economics", vol. 4, s. 401-427.
 12. Lakonishok J., Vermaelen T. (1991), Tax Reform and the Ex-dividend Day Behavior, "Journal of Finance" 1983, s. 1157.
 13. Michaely R., Murgia M. (1995), Te Effect of Tax Heterogenity on Prices and Volume Around the Ex-dividend Day, "Review of Financial Studies", vol. 8, s. 369-399.
 14. Pieloch A. (2013), Wpływ struktury kapitałowej przedsiębiorstw na kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek w dniu odcięcia prawa do dywidendy, w: Zarządzanie finansami, Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, "Finanse, Rynki Finansoweowe, Ubezpieczenia" nr 60, Szczecin, s. 236-276.
 15. Pieloch-Babiarz A. (2014), Wewnętrzne determinanty kształtowania się kursu giełdowego akcji w pierwszym dniu ich notowań "bez dywidendy", w: Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa, red. N. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, w druku.
 16. Pieloch-Babiarz A. (2014), Wysokość pieniężnych wypłat dywidendy a kształtowanie się kursu giełdowego akcji spółek w pierwszym dniu notowań "bez dywidendy", w druku.
 17. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Szyszka A. (2013), Behavioral Finance and Capital Markets. How Psychology Influences Investors and Corporations, Palgrave Macmillan, New York.
 19. Whitworth B.J., Carter D.A. (2010), The Ex-Day Price Behavior of REITs: Taxes or Ticks?, "Real Estate Economics", vol. 38, s. 733.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu