BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cygańska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wpływ alternatywnych metod amortyzacji środków trwałych na wynik finansowy, nadwyżkę finansową i obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa - analiza przypadku
The Impact of Alternative Methods of Depreciation of Fixed Assets for Profit Company - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 9-18, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
Amortyzacja, Środki trwałe, Wynik finansowy, Prawo bilansowe
Amortization, Fixed assets, Financial performance, Balance law
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W artykule przeanalizowano wpływ alternatywnych metod amortyzacji środków trwałych na wynik finansowy oraz nadwyżkę finansowa przedsiębiorstwa X. Metodologia badania - W pracy wykorzystano sprawozdania finansowe, zestawienia środków trwałych, plany amortyzacji, rejestry analityczne środków trwałych, umorzeń i amortyzacji, tabele amortyzacyjne środków trwałych. W celu określenia wpływu alternatywnych metod amortyzacji środków trwałych na wynik finansowy ustalono wartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych posiadanych przez jednostkę przy zastosowaniu zasad polityki amortyzacyjnej stosowanej przez spółkę, metody liniowej i metody malejącego salda. Wynik - Przeprowadzone badania wykazały, iż stosowanie liniowej metody amortyzacji wpłynęło na osiągnięcie znacznie wyższego (niemalże dwukrotnie) zysku netto w analizowanym okresie w porównaniu z metodą degresywną i polityką amortyzacyjną stosowaną w badanym przedsiębiorstwie. Polityka amortyzacyjna badanej firmy spowodowała najniższe obciążenie jednostki podatkiem dochodowym, uzyskując równocześnie najwyższą zdyskontowaną nadwyżkę finansową. Oryginalność/wartość - Przeprowadzone badania wykazały, iż dzięki prowadzeniu odpowiedniej polityki amortyzacyjnej przedsiębiorstwo może skutecznie wpływać na obciążenia podatkowe oraz na osiąganą nadwyżkę finansową jednostki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper examines the impact of alternative methods of depreciation on the financial performance and financial surplus of the company. Methodology - The study was based on financial reports, statement of fixed assets, amortization plans, analytical records of fixed assets, depreciation, depreciation tables of fixed assets. In order to determine the impact of alternative methods of depreciation of fixed assets on the financial results there was used straight-line depreciation, sum-of-years-digits method and the methods of depreciation used by the Company X. Findings - The study showed that the use of straight-line depreciation resulted in achieving a much higher (almost double) in net profit over the period under consideration compared to the sum-of-years-digits method and policies used in the audited company. Depreciation policy has caused the lowest income tax burden on individuals to give at the same time the highest discounted financial surplus. Originality/value - The study showed that the company through an appropriate policy on depreciation can effectively influence the outcome of corporate finance, tax burden and achieved a financial surplus units. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gos W. (2013), Wybrane uwagi dotyczące kapitału i finansowania działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58.
  2. Jaruga M., Turzyński M. (2004), Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym, Difin, Warszawa.
  3. Kaczmarek M. (2007), Polityka bilansowa w kreowaniu wyniku finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, "Prace Instytutu Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw" nr 50.
  4. Kaczmarek M. (2008), Przyczyny wyboru metod amortyzacji przez kierowników w małych i średnich firmach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 493, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 9.
  5. Szlęzak-Matusewicz J. (2013), Zarządzanie i Finanse, "Journal of Management and Finance" nr 2/2.
  6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991 nr 80, poz. 350.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002 nr 76, poz. 694.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu