BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ferens Aleksandra (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w zarządczych raportach biznesowych
Corporate Social Responsibility in Business Management Reports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 31-41, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Społeczna odpowiedzialność, Raportowanie, Zarządzanie środowiskiem
Management accounting, Social Responsibility, Reporting, Environmental management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Zaprezentowanie znaczenia zarządczego raportu środowiskowego oraz raportu zintegrowanego we wdrażaniu strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Analiza aktualnego piśmiennictwa, studia literaturowe krajowych i zagranicznych publikacji zwartych, artykułów, aktów prawnych. Wynik - Zapotrzebowanie na informacje o realizacji przez podmiot społecznej odpowiedzialności względem środowiska i społeczności wyznaczyło kierunki przebudowy sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. Istnieje wiele regulacji, zaleceń, które wskazują, iż należy raportować zarówno finansowe, jak i niefinansowe informacje, świadczące o dobrych praktykach względem otoczenia. W celu poszukiwania najlepszych rozwiązań identyfikacji, ujawniania i prezentacji skutków powiązań między przedsiębiorstwem i środowiskiem zewnętrznym proponuje się korzystać w jak najszerszym zakresie z zarządczych raportów środowiskowych oraz raportów zintegrowanych uwzględniających środowisko. Oryginalność/wartość - Analiza krytyczna aktów prawnych i literatury. Propozycja rodzajów i zakresu informacji środowiskowej i sprecyzowanie problemów związanych z raportowaniem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To present the importance of the environmental managerial report and the integrated report in the implementation of an strategy for corporate social responsibility of enterprise. Research methodology - Analysis of the current literature, literature studies domestic and foreign compact publications, articles, legislation, as well as their own research. Result - The demand for information on the implementation by the social responsibility towards the environment and communities designated redevelopment directions of internal and external reporting. There are many regulations, guidelines, which indicate that it should report both financial and non-financial information, evidence of good practice with respect to the environment. In order to seek the best solutions identification, disclosure and presentation of the effects of the relationship between the company and the external environment is proposed to use for the widest range of management environmental reports and integrated reports, taking into account environment. Originality/value - Critical analysis of legislation and literature. Proposed types and scope of environmental information and clarify issues related to reporting. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowski T. (2005), Raportowanie środowiskowe. Teoria i praktyka w świetle doświadczeń międzynarodowych, "Gospodarka a Środowisko" nr 3, red. T. Borys, AE, Wrocław.
 2. Ferens A. (2008), Tworzenie informacji w rachunkowości w celu realizacji zasad zrównoważonego i trwałego rozwoju, "Zeszyty Naukowe" nr 52, AE, Katowice.
 3. Ferens A. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w zapobieganiu zanieczyszczeniu i degradacji środowiska przyrodniczego, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych" nr 38, ATH, Bielsko-Biała.
 4. Informacja dodatkowa. Zamknięcie roku 2007 (2007), "Rachunkowość", Warszawa.
 5. Jędrzejka D. (2012), Raportowanie zintegrowane jako nowe podejście we współczesnej sprawozdawczości, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica" nr 266, Łódź.
 6. Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Komunikat_KE_Strategia2011_2014.pdf (1.12.2013).
 7. Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 8. Marcinkowska M. (2009), Inwestycje społecznie odpowiedzialne, w: Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, red. B. Filipiak, B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa.
 9. Pichola I., Ryzyko braku kluczowych informacji zarządczych a raportowanie zintegrowane przedsiębiorstw, http:// raportyspoleczne.pl/.../Pichola_I_Raportowanie-zintegrowane_2013 (1.12.2013).
 10. Rozporządzenie nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 roku dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
 11. Rybak M. (2001). Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, "Gospodarka Narodowa" nr 3, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 12. Strategia CSR, www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/strategia-csr (1.01.2014).
 13. The International Framework. Integrated Reporting. December 2013, www.theiirc.org/international-ir-framework (1.01.2014).
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 613.
 15. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU nr 281, poz. 2784.
 16. Zalecenie Komisji 2001/453/WE z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie ujmowania, wyceny i ujawniania zagadnień związanych z ochroną środowiska w rocznych sprawozdaniach finansowych i rocznych sprawozdaniach z działalności spółek, DzU L 156 z 13.06.2001.
 17. Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa (2007), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu