BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena kierunków zmian polskiego prawa bilansowego - między potrzebami informacyjnymi użytkowników a oczekiwaniami uproszczeń w rachunkowości
Assessment of Changes in the Polish Accounting Regulations - Between Informational Needs of Users' and the Expectations for Simplification
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 61-72, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Informacja, Prawo bilansowe
Accounting, Financial reporting, Information, Balance law
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest określenie i ocena kierunków zmian polskich regulacji rachunkowości. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł oraz metody dedukcji i indukcji. Wynik - W opracowaniu wykazuje się, że zmiany regulacji rachunkowości powinny być powiązane z informacyjnymi potrzebami użytkowników. Oryginalność/wartość - W artykule stawia się hipotezę, że regulacje z zakresu rachunkowości powinny ułatwiać nie tylko sporządzanie sprawozdań finansowych, ale również prowadzenie ksiąg rachunkowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to present and assess directions of changes in the Polish accounting regulations. Design/methodology/approach - The method of the source analysis as well as deductive an inductive reason were used in the study. Findings - The study shows that changes in the accounting regulations should be tied to informational needs of the users. Originality/value - The following hypothesis was proposed: regulations of accounting should not only make the preparation of financial statements easier but also affect in the same way keeping the book accounts. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej nr 16, SKwP, Warszawa 2008.
 2. Czaja-Cieszyńska H. (2012), Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, CeDeWu.pl, Warszawa.
 3. Dadacz J. (2014), Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 1, s. 2-10.
 4. Dudek J. (2013), Zmiany Ustawy o rachunkowości - cele, propozycje, "Rachunkowość" nr 5, s. 2-7.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/23/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/249/EWG, DzUrz UE L 182/19.
 6. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 roku, GUS, Warszawa 2007.
 7. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 roku, GUS, Warszawa 2011.
 8. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
 9. Fedak Z., Karniewska-Mazur M. (2013), Kształt sprawozdania finansowego - próba oceny, "Rachunkowość" nr 9.
 10. Fedak Z., Osikowicz M. (2009), Optymalny model rachunkowości małych firm, w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 11. Gos W. (2011), Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzania, firmy prezentacji, PWE, Warszawa.
 12. Gos W., Hońko S. (2013), Rachunkowość małych przedsiębiorstw - diagnoza i propozycje modyfikacji prawa bilansowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 313, Wrocław.
 13. Hońko S., Mućko P. (2013), Sprawozdanie z działalności - raport z pogranicza rachunkowości, "Rachunkowość" nr 10.
 14. Komunikat nr 10 Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 26.
 15. Komunikat nr 4 Ministra Finansów z 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności", Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r., poz. 17.
 16. Terebucha E. (1960), O istocie rachunkowości, Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 13, Szczecin.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 ze zm.
 18. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie Ustawy o rachunkowości z 22 lipca 2013 r., www.mf.gov.pl (15.10.2013).
 19. Uzasadnienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, www.mf.gov.pl (15.10.2013).
 20. Założenia koncepcyjne MSR/MSSF (2013), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu