BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowe i rachunkowe oblicze podatku
The Finance and Accounting Features of Tax
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 87-95, bibliogr. 26 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
System podatkowy, Podatki, Finanse przedsiębiorstwa, Księgi rachunkowe
Tax system, Taxes, Enterprise finance, Accounting books
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Ukazanie istoty podatku jako kategorii finansowej w odniesieniu do nauki i praktyki rachunkowości, szczególnie ksiąg rachunkowych, co bezpośrednio oddziałuje na jakość sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Metoda badania - Badanie literatury, norm prawa podatkowego i o rachunkowości oraz orzecznictwa sądowego. Wynik - W wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono definicje podatku w świetle nauki finansów i rachunkowości. Oryginalność/wartość - Oryginalne przedstawienie definicji podatku w kontekście jakości obrazu finansów przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Illustrate what is the tax as a financial category in relation to the science and practice of accounting, particularly accounting books, thereby directly affects the quality of the financial statements of the enterprise. Design/methodology/approach - Literature review, analysis of tax and accounting and law and cases. Findings - As a result of the study presented definition of the tax in the light of the science of finance and accounting. Originality/value - Original presentation of the definition the tax in the context of the quality of finance companies in the financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgótka-Medek M. (2009), Ordynacja Podatkowa. Komentarz, Wyd. 5, LexisNexis, Warszawa.
 2. Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Brzeziński B. (2001), Uwagi o znaczeniu definicji w prawie podatkowym, w: Księga Jubileuszowa prof. Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław.
 4. Dalton H. (1948), Zasady skarbowości, Wydawnictwo K. Rutski, Łódź.
 5. Gabrusewicz W., Kamieniecka M. (2007), MSR 12 Podatek dochodowy, Difin, Warszawa.
 6. Gaudemet P.M., Molinier J. (2000), Finanse publiczne, PWE, Warszawa.
 7. Głuchowski J., Patyk J. (2009), Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa.
 8. Gomułowicz A., Małecki J. (2004), Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 9. Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 10. Iwin-Garzyńska J. (2010), Opodatkowanie kapitału, Economicus, Szczecin.
 11. Iwin-Garzyńska J. (2010), Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 12. Iwin-Garzyńska J. (2011), Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw, Finanse nr 4, Warszawa, PAN INoF.
 13. Komentarz do Ustawy o podatku dochodowym (1999), red. W. Modzelewski, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa.
 14. Kulicki J., Dowody w postępowaniu podatkowym, Analizy, Biuro Analiz Sejmowych nr 6, 19.04.2012 r.
 15. Rybarski R. (1935), Nauka skarbowości, Warszawa.
 16. Skrzywan S. (1937), Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu, Katowice, s. 1-17; za: W. Gabrusewicz, M. Kamieniecka (2007), MSR 12 Podatek dochodowy, Difin, Warszawa.
 17. Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (2009), red. G.K. Świderska, W. Więcława, Difin, Warszawa, rozdz. 14.
 19. Swatler L. (1985), Zjawiska, kategorie i instrumenty finansowe a nauka finansów (próba systematyki), w: Prace z zakresu finansów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 192, Kraków.
 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.
 21. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.
 22. Walińska E. (1997), Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, FRRwP, Warszawa.
 23. Wyrok NSA z 21.11.1996 r., SA/Rz 1149/95.
 24. Wyrok NSA z dnia 2.04.1996 r. - SA/Ka 1405/95, POP 1998/2/130, Legalis.
 25. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 r., sygn. Akt I SA/Gd 879/08, Lex 786725.
 26. Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 maja 2010 r., sygn. Akt I SA/Sz-113/10, Lex 673512.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu