BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody księgowego rozliczenia połączeń jednostek pod wspólną kontrolą w praktyce polskich spółek publicznych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF
Methods of Accounting for Business Combinations Under Common Control in the Practice of Polish Public Companies Preparing their Financial Statements in Accordance with IFRS
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 97-108, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
Spółki publiczne, Połączenia jednostek gospodarczych, Księgowość, Konsolidacja przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia, Sprawozdanie finansowe
Public companies, Business combinations, Bookkeeping, Consolidation of companies, Mergers and acquisitions, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Analiza zmian w zakresie wykorzystania metod księgowego rozliczenia połączenia jednostek pod wspólną kontrolą (PJPWK), stosowanych przez polskie spółki publiczne sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF w latach 2005-2012. Metodologia badania - Analiza literatury, analiza treści, badania ankietowe, metoda indukcji i dedukcji. Wynik - Większość analizowanych PJPWK jest rozliczana w księgach rachunkowych przy wykorzystaniu metod opierających się na wykorzystaniu wartości księgowych, choć wykorzystane metody nie zawsze są zgodne z tymi, na które zezwalają obowiązujące przepisy prawne. Oryginalność/wartość - Wyniki przeprowadzonego badania mogą stanowić podstawę do wskazania kierunków zmian obowiązujących regulacji rachunkowości w zakresie połączeń spółek. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The analysis of changes in the use of methods of accounting for business combinations under common control (BCUCC) used by Polish public companies preparing their financial statements in accordance with IFRS in years 2005-2012. Design/methodology/approach - Literature analysis, content analysis, questionnaire research, deductive and inductive reasoning. Findings - Most of the analysed BCUCC was accounted with the use of methods based on book values, however, not all of the methods are allowed by accounting regulations. Originality/value - The research results might be used as a basis for pointing the directions of changes in accounting regulations related to business combinations. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Accounting For Business Combinations Under Common Control. Discussion Paper (2011), October 2011, www. efrag.org/files/bcucc/bcucc_DP.pdf (20.06.2014).
  2. Ignatowski R. (2012), Łączenie się spółek, w: Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  3. Janowicz M. (2013), Metody księgowego rozliczenia prawnych połączeń spółek publicznych w latach 2004-2011 - wyniki badań, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 683-700.
  4. Janowicz M. (2013a), Dylematy wykorzystania metody nabycia na potrzeby księgowego rozliczenia połączenia jednostek pod wspólną kontrolą, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 61, t. 2, s. 65-74.
  5. Navigating The Accounting For Business Combinations. Applying IFRS 3 in Practice (2011), www.grantthornton. com/staticfiles/GTCom/Grant%20Thornton%20Thinking/Resource%20centers/IFRS%20Resource%20Center/ IFRS%20files/GTI%20IFRS%20Navigating%20Business%20Combinations%20%28Contact-Added%29. pdf (20.06.2014).
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE L 320 z 29.11.2008 r.
  7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z 3.06.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3, DzU UE L 149 z 12.06.2009 r.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 1994, DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 1994a, DzU z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
  10. Więcław W. (2009), Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności, w: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, red. G.K. Świderska i W. Więcław, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu