BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrzykowski Jerzy (WSH we Wrocławiu)
Title
Potencjał turystyczny w ujęciu geograficznym
Tourism Potential in Geographical Aspect
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 33-42, tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Geografia, Turystyka
Geography, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W aspekcie geograficznym (przestrzennym) potencjał turystyczny utożsamić można z atrakcyjnością turystyczną środowiska geograficznego, poszerzoną o pojemność turystyczną i optymalne okresy korzystania z walorów turystycznych. O atrakcyjności turystycznej obszaru, miejscowości, obiektu czy szlaku decydują trzy czynniki - ranga walorów turystycznych, stopień dostępności komunikacyjnej oraz stan zagospodarowania turystycznego. Stanowią one łącznie o geograficznych warunkach rozwoju ruchu turystycznego na danym terenie1. Walory turystyczne stanowią specyficzne cechy i elementy środowiska naturalnego oraz przejawy działalności człowieka, które są przedmiotem zainteresowań turystów. Biorąc pod uwagę podstawowe motywy ruchu turystycznego, walory turystyczne można podzielić na:  walory wypoczynkowe, które służą regeneracji sił fizycznych i psychicznych;  walory krajoznawcze, stanowiące przedmiot zainteresowań poznawczych;  walory specjalistyczne, umożliwiające uprawianie różnych form turystyki kwalifikowanej.(fragment tekstu)

In the geographical aspect, the tourism potential can be identify as the tourist attractiveness, extended by the tourist capacity and the optimal periods of tourist resources usage. Tourist attractiveness of areas, resorts and objects is built by the rank of tourist values, level of tourist communication accessibility and tourist infrastructure. Some selected methods of evaluation of tourist attractiveness are presented in the article. Tourist capacity and optimal periods of tourist values usage describe the frame of optimal utilization of the areas.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. O. Rogalewski, Podstawy gospodarki przestrzennej w turystyce, "Ruch Turystyczny - Monografie", z. 13, SGPiS, Warszawa, 1972; T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, wyd. 5, PWE, Warszawa 2008
 2. J. Wyrzykowski, Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 935, "Studia Geograficzne", XLIV, Wrocław 1986
 3. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1979
 4. T. Bartkowski, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa 1974
 5. J. Wyrzykowski, Zasady oceny potencjału turystycznego obszarów, miejscowości i obiektów, Roczniki Naukowe PWSZ w Wałbrzychu, Języki obce i turystyka, nr 1, Wałbrzych 2002
 6. J. Warszyńska, Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki (na przykładzie woj. krakowskiego), "Prace Geograficzne UJ", z. 36, Kraków 1974
 7. K. Błażejczyk, Bioklimatyczna ocena i typologia uzdrowisk Polski, IGiPZ PAN, Ossolineum, 1983
 8. Z. Nowak, Zastosowanie metody skalowej i agregatowej do waloryzacji regionu (na przykładzie regionu krakowskiego), Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, nr 62, Kraków 1975
 9. W. Hasiński, M. Slenczek, J. Wyrzykowski, Zagospodarowanie turystyczne miast i gmin sudeckich, w: Turystyka na terenach wiejskich województwa nowosądeckiego, AWF w Krakowie, Urząd Wojewódzki w Nowym Sączu, Kraków-Nowy Sącz 1979
 10. D. Strahl, Zastosowanie miary syntetycznej do określenia stanu zdrowia w województwach, "Wiadomości Statystyczne" 1977
 11. Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 12. R. Leśko, Sezon kąpieli morskich na polskim Wybrzeżu Bałtyku, "Ruch Turystyczny" 1976, nr 1-2; R. Leśko, Cz. Mazurek, Długość klimatycznego sezonu kąpielowego na rzekach polskich, "Czasopismo Geograficzne" 1977
 13. T. Łobożewicz, Warunki rozwoju turystyki i sportu narciarskiego w Polsce w świetle badań śniegowych, IT, Warszawa 1979
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu