BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ewolucja sprawozdawczości przedsiębiorstw - problemy zapewnienia porównywalności zintegrowanych raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR
Evolution of Reporting Enterprises - Problems of Ensuring Comparability in Integrated Report on Sustainability and Socially Responsible Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 135-148, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Rozwój zrównoważony, Raportowanie
Financial statements, Sustainable development, Reporting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i modelu teoretycznego zintegrowanego sprawozdania przedsiębiorstwa o zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility - CSR). Metoda badania - W części teoretycznej przyjęto analizę opisową i porównawczo-krytyczną literatury w przedmiocie opracowania oraz międzynarodowych standardów zintegrowanego raportowania. W części empirycznej wykorzystano metodę opisową, analogii i wnioskowania dedukcyjnego. Wynik - W części teoretycznej opracowania uporządkowano pojęcia prezentujące związki koncepcji zrównoważonego rozwoju i CSR ze sprawozdawczością przedsiębiorstw oraz wskazano grupy interesariuszy, zainteresowanych informacjami z tego zakresu. W części empirycznej artykuł zawiera syntetyczne porównanie struktury i zakresu wybranych wiodących sprawozdań zintegrowanych polskich jednostek. Oryginalność/wartość - Sformułowano wnioski na temat potrzeby zapewnienia odpowiedniej jakości i użyteczności informacji oraz porównywalności raportów użytecznych dla interesariuszy. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this study is to highlight the theoretical model of integrated reports of the sustainability and socially responsible company. Design/methodology/approach - Research method adopted in the study is to analyze the literature, a review of the international standards on reporting, as well as a review of integrated reports and inference. Findings - The article consists of two part: theoretical and empirical one. Theoretical part presents an terms and theoretical model of integrated reports of the socially responsible company. Empirical part presents the content and scope of the report on the example of an integrated report of many company's. Originality/value - The article present a inference to be analyzed quality of the integrated report in an many company's. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AccuntAbility's AA1000 Standards (2008), AccuntAbility, London.
 2. Bogdanienko J. (2010), Innowacje a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w: Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Wybrane aspekty, red. A.H. Jasiński, WNWZ, Warszawa.
 3. CERES Principles (2013), www.ceres.org (21.05.2014).
 4. De Wit B., Meyer R. (1998), Strategy, Process. Context. An International Perspective, International Thomson Business Press.
 5. ESG Framework (2011), Federation of European Accountants, Brussels.
 6. Greszta M. (2009), Sześć kluczowych korzyści wynikających z zaangażowania firmy w ideę zrównoważonego rozwoju, "Harvard Business Review" nr 12.
 7. GRI Application Levels, version 3.1. (2011), Global Reporting Initiative, www.globalreporting.org /resourcelibrary/ G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf (15.05.2014).
 8. IFAC Sustainability Framework 2.0 (2012), www.sustainability.com (21.05.2014).
 9. ISO 26000 - Wytyczne w sprawie odpowiedzialności społecznej (2012), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 10. Kotonen U. (2009), Formal corporate social responsibility reporting in Finnish listed companies, "Journal of Applied Accounting Research" no. 3, vol. 10.
 11. Krasodomska J. (2012), Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i Lotos, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. nauk. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 12. Martyniuk T., Szawczak K. (2013), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 314, red. Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Mazurczak, A. (2012), Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako nowy element raportowania biznesowego, w: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 14. Möller L. (2013), Zrównoważony rozwój w aspekcie ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, w: Zintegrowane zarządzanie środowiskiem, red. A. Kryński, M. Kramer, A.F. Cakelbergh, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa.
 15. Obrzeżgiewicz D. (2013), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej a sprawozdanie finansowe, w: Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, red. M. Remlein, Materiały na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Zawodową, Poznań.
 16. Pogodzińska-Mizdrak E. (2008), Ekonomia społeczna a ewolucja rachunkowości odpowiedzialności społecznej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 44 (100), SKwP, Warszawa.
 17. Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2011-2012 (2013), Cemex Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 18. Raport zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2012 (2013), Poznań.
 19. Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 20. Samelak J. (2013), Ramy koncepcyjne zintegrowanego sprawozdania jako formy raportowania CSR, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 314, red. Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 21. Sustain Ability Global Reporters Program (2010), www.sustainability.com (21.05.2014).
 22. Szadziewska A. (2014), Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 75 (131), SKwP, Warszawa.
 23. Szczepankiewicz E.I. (2012), Bilans Wartości Niematerialnych jako narzędzie pomiaru, raportowania i doskonalenia kapitału intelektualnego w organizacji opartej na wiedzy, w: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dyduch, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262, Wrocław, http://efektywnosc.konferencja.org/ufiles/File/Szczepankiewicz_Elzbieta.pdf.
 24. Szczepankiewicz E.I. (2013a), Ryzyka ujawniane w zintegrowanym sprawozdaniu przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2013/5, Warszawa.
 25. Szczepankiewicz E.I. (2013b), Informacje tworzące wartość rynkową w raportowaniu biznesowym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" nr 3.
 26. Szczepankiewicz E.I. (2013c), Definiowanie zakresu, zasięgu i jakości zintegrowanego sprawozdania, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 314, red. Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 27. The Future of Reporting, Carbon Disclosure Project (2012), CDP, London.
 28. The International Framework Integrated Reporting (2013), IIRC, www.theiirc.org (15.05.2014).
 29. United Nations Global Compact (2012), www.unglobalcompact.org (21.05.2014).
 30. W stronę gospodarki solarnej, Raport o zrównoważonym rozwoju za rok 2011 (2012), Fortum Corporation.
 31. Weber R.P. (1990), Basic Kontent Analysis, Sage, Newbury Park, CA.
 32. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, (2004), OECD.
 33. Zarządzanie relacjami organizacji z interesariuszami (2013), red. B. Borusiak, PTE, Poznań.
 34. Zintegrowany Raport Roczny 2012 - Kultura wartości (2013), Grupa LOTOS SA.
 35. Zintegrowany raport roczny Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy SA za 2012 (2013), Puławy.
 36. Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej. W trosce o zdrowie ludzi i środowisko, Raport 2010-2012 (2013), Danone.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu