BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawer-Bernat Jadwiga (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wymogi sprawozdawcze zakładów ubezpieczeń a ich wypłacalność
Reporting Requirements of Insurance Undertakings and their Solvig
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 149-157, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Wypłacalność, Ryzyko w ubezpieczeniach, Rezerwy
Financial reporting, Insurance company, Financial solvency, Insurance risk, Reserves
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie wymogów sprawozdawczych zakładów ubezpieczeń. Metodologia badania - Przyjęte w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury, przeglądzie aktów prawnych oraz wnioskowaniu. Wynik - Wynikiem badań jest wskazanie konieczności raportowania danych finansowych w celu kontroli ryzyka związanego z zagrożeniem wypłacalności zakładów ubezpieczeń. Oryginalność/wartość - Oryginalność artykułu polega na przedstawieniu wpływu rozwiązań unijnych na zawartość informacji finansowych prezentowanych przez zakłady ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is an indication of the reporting requirement of insurance undertakings. Design/methodology/approach - Adopted in article research methods are based on literature studies, review of legislation and taking action. Findings - The result of research is an indication of the need for reporting financial data in order to control the risks associated with the threat of the solvency of insurance undertakings. Originality/value - The originality of the article is to show the impact of the EU's solutions on the financial information presented by insurance undertakings. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak M. (2013), Analiza sprawozdań finansowych. Tom I. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Capiga M., Ogrodnik H. (2007), Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Katowice.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), DzU L 335 z 17.12.2009.
 4. Gąsiorkiewicz L. (2002), Sprawozdawczość finansowa zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa.
 5. Karmańska A. (2000), Modelowanie rachunkowości zarządczej ubezpieczyciela na podstawie rachunku kosztów działań, Monografie i Opracowania 482, SGH, Warszawa.
 6. Kiedrowska M. (2005), Rachunkowość ubezpieczeniowa, w: Rachunkowość finansowa - cz. II, red. W. Gabrusewicz, Z. Kołaczyk, COSZ SKwP, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń, DzU 2010 nr 248, poz. 1654.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zasad sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, DzU 2009 nr 172, poz. 1336.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie danych statystycznych dotyczących koasekuracji, DzU 2003 nr 209, poz. 2029 i 2030.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń, DzU 2010 nr 215, poz. 1409.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, DzU 2009 nr 226, poz. 1825, z późn. zm.
 12. Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 14. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2010 nr 11, poz. 66.
 15. www.knf.pl (30.06.2014).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu