BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wszelaki Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Różnice w sporządzaniu sprawozdania finansowego banku według Ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Differences in the Preparation of the Financial Statements of the Bank According to the Accounting Act and International Financial Reporting Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 159-172, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdanie finansowe, Ustawa o rachunkowości, Rachunkowość bankowa
International Financial Reporting Standard, Financial statements, Accounting Act, Bank accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest wskazanie różnic w sporządzeniu sprawozdania finansowego banku według obowiązujących regulacji rachunkowości - Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), oraz ewentualnych konsekwencji wynikających z istnienia tych różnic. Metodologia badania - W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne. Poddano analizie i porównano obowiązujące akty prawne oraz przykładowe sprawozdania finansowe banków, przygotowujących sprawozdawczość finansową według Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Wynik - Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie zasady obowiązują przy sporządzaniu sprawozdania finansowego banku według regulacji Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, na jakie trudności napotykają księgowi przygotowujący takie sprawozdanie oraz jakie wynikają konsekwencje z powstałych różnic w sporządzaniu sprawozdania finansowego banku. Oryginalność/wartość - Wskazanie w artykule zasad i różnic w sporządzeniu sprawozdania finansowego banku według Ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest cenną wskazówką nie tylko dla głównych księgowych banku, ale również dla klientów bankowych i innych użytkowników sprawozdania finansowego banku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article aims to identify differences in preparing the financial statements of the bank according to the applicable accounting regulations - Accounting Act and International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) and the possible consequences of the existence of these differences. Design/methodology/approach - The article uses a national literature in this area and legislation. Were analyzed and compared to existing laws and sample financial statements of banks, preparing financial reports according to the Accounting Act and International Financial Reporting Standards. Findings - This article is an attempt to answer the question of what rules apply in preparing the financial statements of the bank according to the regulations of the Accounting Act and International Financial Reporting Standards, on the difficulties faced by accountants preparing such a report, and what consequences arise from the resulting differences in preparing the financial statements of the bank. Originality/value - Indication in the article of rules and differences in preparing the financial statements of the bank according to the Accounting Act and International Financial Reporting Standards is a valuable indication not only to the chief accountants of the bank, as well as for bank customers and other users of financial statements of the bank. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Capiga M. (2008), Bankowość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 232.
 2. Emerling I. (2014), Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej banków, w: Transformacja polskiej rachunkowości na tle rozwoju rachunkowości międzynarodowej, red. H. Buk, J. Pfaff, Studia Ekonomiczne UE w Katowicach nr 164, Katowice, s. 54.
 3. Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A. (2011), Zasady rachunkowości bankowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 113-115.
 4. Iwanicz-Drozdowska M. (2010), Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa s. 36-38.
 5. Międzynarodowe Standardy rachunkowości. Część I (2013), red. H. Buk, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 46-48.
 6. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych".
 7. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7 "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych".
 8. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 30 "Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym banków i podobnych instytucji finansowych" - standard już nieobowiązujący.
 9. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa".
 10. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 10 "Skonsolidowane sprawozdania finansowe".
 11. Miętki Z. (2007), Rachunkowość bankowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 312- 320, 353-354.
 12. Orechwa-Maliszewska E., Worobiej E. (2008), Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, s. 36-38.
 13. Rozporządzenie (WE) 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości, Dz. Urz. UE L243/2002.
 14. Rozporządzenie Komisji (We) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone Międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z późn. zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, DzU 2013, poz. 329 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2014, poz. 1100. z późn. zm.
 17. Wszelaki A. (2010), Zasady sporządzania sprawozdania finansowego banku w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. Tom II, red. B. Micherda, Studia i Prace UE w Krakowie nr 14, Kraków, s. 320, 321-322, 323.
 18. www.knf.gov.pl.
 19. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych, MSSF, SKwP, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu