BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysłocka Elżbieta (Politechnika Częstochowska), Biadacz Renata (Politechnika Częstochowska)
Title
Ocena zmian w uproszczonej sprawozdawczości mikropodmiotów
The Assessment of Simplified Reporting of the Micro-Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 71, s. 173-182, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej
Keyword
Rachunkowość, Mikroprzedsiębiorstwo, Sprawozdanie finansowe, Informacja
Accounting, Micro-enterprise, Financial statements, Information
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem niniejszej pracy jest ocena skutków proponowanych zmian w sprawozdawczości mikropodmiotów dla jednostek i księgowych, a także dla użytkowników, którymi są głównie właściciele, banki, pożyczkodawcy, organy podatkowe i kontrahenci. W pracy omówiono również, w jaki sposób planowane uproszczenia w sprawozdawczości mikropodmiotów wpłyną na koszt prowadzenia usług księgowych w częstochowskich biurach rachunkowych, zidentyfikowano też kluczowe pytania badawcze. Metodologia badania - Analiza potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych sprawozdawczości finansowej mikropodmiotów została przeprowadzona na podstawie odniesień do literatury. Ponadto wykorzystano badania prowadzone w środowisku częstochowskich biur rachunkowych za pomocą wywiadu kierowanego. Wynik - Przeprowadzone badania wygenerowały szereg przydatnych spostrzeżeń dotyczących zarówno potrzeb informacyjnych odbiorców sprawozdawczości mikropodmiotów, jak również planowanych oszczędności wynikających z wprowadzenia możliwości sporządzania uproszczonych sprawozdań. Oryginalność/wartość - W artykule tym nie tylko oparto się na obecnym stanie badań, podsumowując go i uzupełniając, ale także dokonano własnych ocen proponowanych zmian w sprawozdawczości mikropodmiotów. Przedstawiono także wyniki badań dotyczących wpływu planowanych uproszczeń w sprawozdawczości mikrojednostek na koszty usług księgowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Indication that the financial reporting of micro-entities and the information disclosed therein are primarily addressed to the owners, banks, lenders, tax authorities and contractors. The paper also discusses how the planned simplification of micro-entities reporting will affect the cost of accounting services running in Czestochowa accounting offices and identifies key research questions. Design/methodology/approach - Analysis of the information needs of external customers of financial reporting of micro-entities was made on the basis of references to the published literature. Then the studies were carried out in Czestochowa accounting service providers using a directed interview. Findings - The studies have generated a number of useful observations concerning the information needs of micro-entities reporting consumers, as well as the planned savings resulting from the introduction of the possibility of preparing simplified reporting. Originality/value - This article is not only based on the present state of research, summarizing it, and complementing, but also presents the results of studies on the impact of the planned simplification of microentities reporting on the cost of accounting services. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chluska J. (2008), Polityka rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 47 (103), s. 19-28.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0019:0076:PL:PDF (25.05.2014).
 3. Gos W., Hońko S., Rublewski M. (2008), Granice uproszczeń rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 47 (103), s. 49-60.
 4. Jurewicz A., Walińska E. (2008), Jakość informacji finansowej generowanej przez system rachunkowości. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 44 (100), SKwP, s. 101-113.
 5. Karmańska A. (2013), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - tło dla zmian. "Rachunkowość" nr 6.
 6. Kuzior A., Pfaff J., Poniatowska L., Rówińska M. (2014), Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych, DeDeWu.pl, Warszawa.
 7. Nowak W.A. (2007), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek, "Rachunkowość" nr 7, s. 10-16.
 8. Orpel R. (2011), Wybrane aspekty zastosowania Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw; www.skwp.poznan.pl/files/pliki/4ea7f0030feb2.pdf (25.05.2014).
 9. Projekt ustawy o zmianie Ustawy o rachunkowości; http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/171214/171256/dokument105631. pdf (25.05.2014).
 10. Sobański K. (2006), Globalna standaryzacja sprawozdawczości finansowej MSP. Międzynarodowe standardy, "Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw" nr 9 (54).
 11. www.skwp.poznan.pl/files/pliki/4e7f0030.feb2.pdf (28.02.2014).
 12. Wysłocka E. (2010), Potrzeby informacyjne a rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin, Warszawa, s. 322-336.
 13. Wysłocka E. (2011), Usługi biur rachunkowych a potrzeby informacyjne małych przedsiębiorstw, w: Teoria i praktyka rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw, red. J. Chluska, Wyd. Wydz. Zarządz. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 143-158.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu