BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kontrola zarządcza umów cywilnoprawnych w uczelni publicznej
Management Control of Civil-Law Contracts
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 45-53, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Umowa o dzieło, Rachunkowość, Kontrola zarządcza, Szkolnictwo wyższe
Specific task contract, Accounting, Management control, Higher education
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest analiza cech umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz wskazanie popełnianych w praktyce błędów, których ujawnienie powinno być przedmiotem kontroli zarządczej w uczelni publicznej. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy źródeł i dokumentów, obserwacji oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - W opracowaniu wskazuje się na kryteria różnicujące umowy cywilnoprawne oraz typowe błędy. Oryginalność/Wartość - W artykule stawia się hipotezę, że każda jednostka powinna opracować procedury dotyczące zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to analyse traits of a mandate contract and contract to perform a specific task as well as point mistakes made in practice, revealing of which should be the subject of management control. Design/Methodology/approach - In the study the following methodology was used: source and document analysis, observation, deductive and inductive reasoning. Findings - The study points to the criteria differentiating civil-law contracts. Originality/value - In the article the following thesis is formed: Every entity should prepare their own procedures related to making contracts and the circulation of civil-law contracts as well as criteria of their audit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Golat R., Opodatkowanie podatkiem dochodowym twórców i artystów wykonawców (działalności twórczej i artystycznej), www.lex.online.wolterskluwer.pl. (5.03.2014).
 2. Gos W., Hońko S., Szczypa P. (2014), ABC sprawozdań finansowych, CeDeWu.pl, Warszawa.
 3. Olchowicz I., Tłaczała A. (2008), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa.
 4. Przebieracz M. (2014), Umowa zlecenia a umowa o dzieło - czym się różnią, www.księgowość.infor.pl (15.02.2014).
 5. Puchacz K. (2010), Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
 6. Sulikowska A. (2012), Ocena stanu wdrożenia standardów kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", Szczecin.
 7. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.
 8. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU z 2012 r., poz. 361 ze zm.
 9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.
 10. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU z 2006 r, nr 90, poz. 631 ze zm.
 11. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, DzU z 2013 r., poz. 907 ze zm.
 12. Wyrok sądu apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt III AUa 280/12.
 13. Wyrok sądu apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2012 r., sygn. akt III AUa 377/12.
 14. Wyrok sądu apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt III AUa 272/12.
 15. Wyrok sądu apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt III AUa 229/12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu