BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek-Hyska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie i ocenę kontroli zarządczej
Entities Responsible for Functioning and Assessment of the Management Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 7-20, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Sektor finansów publicznych, Audyt wewnętrzny, Kontrola zarządcza, Księgowy, Finanse publiczne
Public finance sector, Internal audit, Management control, Accountant, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Analiza zakresu odpowiedzialności podmiotów realizujących kontrolę zarządczą (kierownika jednostki, głównego księgowego i pozostałych pracowników) lub dokonujących jej oceny (audytorów wewnętrznych). Metodologia badania - Analiza aktów prawnych w zakresie finansów publicznych oraz funkcjonowania poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, a także studia literaturowe opierające się na krajowej literaturze zwartej i artykułowej. Wynik - Artykuł stanowi syntezę części wyników badań naukowych (Potencjał Badawczy) na temat "Analizy i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych" prowadzonych w latach 2013-2014. Oryginalność/Wartość - Przeprowadzone badania w zakresie analizy i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych pozwalają wyciągnąć wniosek, że kierownik jednostki ponosi ostateczną odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w tych podmiotach. Nie może tej odpowiedzialności scedować ani na głównego księgowego, ani na audytora wewnętrznego, ani na pozostałych pracowników jednostki. Należy zauważyć, że proces ten dotyczy całej organizacji i wszystkich jej pracowników. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The major objective of this article is to analyse a scope of responsibility to be faced by entities that perform management control (heads of institutions, chief accountants and other employees) or that evaluate the management control in question (internal auditors). Design/Methodology/approach - In the article the following methods are employed: analyses of legal regulations related to public finance and to functioning of particular institutions of the public finance sector, and relevant literature studies that are based on domestic book and article publications. Findings - The article is a synthesis of a part of the following scientific research ('Research Potential'): "Analyses and assessments of the way management control functions in institutions of the public finance sector" carried out in the period of 2013-2014. Originality/value - The research that was carried out in order to analyse and assess the way management control functions in institutions of the public finance sector allows for concluding that heads of institutions face overall responsibility for the way management control functions in the institutions in question. This responsibility cannot be delegated to chief accountants and/or internal auditors and other employees. However, it is necessary to note down that that this process refers in fact to the whole organisation and its employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chodubski A. (2013), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 4, Infor PL, Warszawa.
 2. Garczarek E. (2012), Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem dla działów księgowości w jednostkach samorządowych. C.H. Beck, Warszawa.
 3. Kaczurak-Kozak M. (2010), Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego - jego rola, zakres kompetencji i status, Studia Lubuskie, t. VI, red. P.K. Marszałek. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów.
 4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
 5. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (2012), Biuletyn Ministerstwa Finansów nr 4 z 2012 r., oprac. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
 6. Kowalczyk E. (2010), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Presscom, Wrocław.
 7. Motowilczuk I. (2013), Główny księgowy w sektorze finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 7, Infor PL, Warszawa.
 8. Ofiarski Z. (2010), Zasady finansów publicznych, w: Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, red. M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Presscom, Wrocław.
 9. Pismo Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2010 r., DA6/4095/NWX/2010/776, Kontrola zarządcza w działaniach administracji rządowej, www.mofnet.gov.pl.
 10. Rydzewska-Włodarczyk M. (2013), Organizacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora samorządowego na przykładzie wybranych samorządowych jednostek budżetowych, w: Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Szymańska H. (2013), Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. DzU z 2013 r., poz. 168.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. DzU z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu