BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuśka Ewa Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Kontrola zarządcza a ryzyko
Control and Risk Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 21-32, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Finanse publiczne, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola zarządcza
Public finance sector units, Public finance sector, Public finance, Risk management, Management control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie związków kontroli zarządczej z ryzykiem, które jest obecnie przedmiotem kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - Metodologię pisania artykułu oparto na studiach literaturowych oraz na interpretacji i analizie aktualnych aktów prawnych z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej i ryzyka, a także na metodzie opisowej z zastosowaniem elementów analizy i konstrukcji logicznej. Wykorzystano też prowadzone badania metodą wywiadu bezpośredniego z kierownictwem jednostek budżetowych. Wynik - Wyniki badań wskazują, że oparcie kontroli zarządczej na ryzyku jest rozwiązaniem słusznym, a samo zarządzanie ryzykiem, choć rozwinęło się w ramach nauk o kierowaniu (zarządzaniu) organizacjami, znalazło się w centrum kontroli zarządczej i stało się celem kontroli finansów publicznych. Oryginalność/Wartość - Wartością stwierdzeń wypływających z artykułu jest uznanie faktu, że aspekt ryzyka uwzględniany w procedurach i czynnościach kontroli zarządczej na obecnym etapie jej wdrażania nie może być zignorowany przez żadną koncepcję kontroli finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the relationships of risk management control, which is now the basis for control of the public finance sector units. Design/Methodology/approach - The methodology of writing an article based on literature studies and the interpretation and analysis of current legislation in the field of public finance, management control and risk, as well as descriptive method using elements of the analysis and logical design. Used the research conducted through direct interview with the management of budgetary units. Findings - The results indicate that reliance on risk management control is a legitimate option, and the same risk management, although developed in the framework of the sciences of directing (managing) organizations is the center of management control and became the target of control of public finance. Originality/value - The value statements and applications arising from the article is the recognition of the fact that the aspect of risk included in the procedures and management control activities at the present stage of its implementation, it is impossible to strikeout (eliminated) by any concept of control of public finances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babuśka E.W. (2013), Zarządzanie ryzykiem jako cel kontroli finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 919 Finanse, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Cangemi M.P., Singleton T. (2003), Managing the Audit Function - A Corporate Audit Department Procedure Guide, Third Edition, Part I, Chapter 3.2. Cost-Benefit Analysis of Control, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 3. HM Treasury (2004), Orange Book: Management of Risk - Principles and Concepts, http://www.hmtreasury. gov.uk/orange_book.htm (20.06.2014).
 4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 5. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 grudnia 2012 r., poz. 56).
 6. Motowilczuk I. (2014), Rola kontroli zarządczej w zapobieganiu i wykrywaniu defraudacji w jednostkach sektora publicznego - część I i II, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 4 i 5/2014, INFOR, Warszawa.
 7. Patterson R. (2002), Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, FRRwP, Warszawa.
 8. Piaszczyk A. (2004), Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania państwową szkołą wyższą, "Rachunkowość" nr 10.
 9. Saunders E.J. (2002), Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Educator, Akademia Polonijna w Częstochowie, Częstochowa.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.
 11. Winiarska K. (2006), Audytor wewnętrzny doradcą kierownika jednostki, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa, t. 32 (88).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu