BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasztal Marek (Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie)
Title
Kontrola zarządcza wykorzystania środków unijnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Management Control of Using European Union Funding Sources in the Voivodeship Police Headquaters In Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 67-75, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Fundusze unijne, Policja, Kontrola zarządcza
EU funds, Police, Management control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Określenie kierunków wdrożenia i realizacji celów kontroli zarządczej w obszarze wykorzystywania środków europejskich przez jednostki sektora finansów publicznych realizujące zadania w obszarze bezpieczeństwa publicznego na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Metodologia badania - Analiza aktów prawnych oraz wewnętrznych regulacji Policji, metoda indukcji oraz dedukcji. Wynik - Dostęp do środków europejskich powinien być wspierany monitoringiem i badaniem ich procesowego wykorzystywania, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu mechanizmów kontroli zarządczej. Oryginalność/Wartość - Wskazanie procedur kontroli zarządczej w zakresie wykorzystania środków europejskich. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this study is to determine the directions of implementation and execution of assumptions of managerial control in range of European funds' absorption by the authorities of general government sector which are responsible for public security on the example of the Voivodeship Police Headquaters in Szczecin. Design/Methodology/approach - Analysis of legal acts and internal materials of Police, inductive and deductive reasoning. Findings - Access to European funds has to be supported with monitoring and evaluation on implementation, which is possible thanks to using management control techniques. Originality/value - Pointing management control techniques which may be used to control the usage of European funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 r. nr 23, poz. 84.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885.
  4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, DzU z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu