BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk Olga (Sopocka Szkoła Wyższa)
Title
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych - wyniki badań empirycznych
Risk Management in the Public Finance Sector - the Results of Empirical Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 87-96, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Ryzyko, Finanse publiczne, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola zarządcza
Public finance sector units, Public finance sector, Risk, Public finance, Risk management, Management control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - W artykule zaprezentowano wyniki badań oceniających aplikację ustawowych zaleceń związanych z zarządzaniem ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - Badania miały charakter badań ankietowych. Zostały przeprowadzone w 2013 roku. Przedmiotem badań było pięć obszarów systemu kontroli zarządczej: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. Podmiotem badań były jednostki sektora finansów publicznych. Wynik - Badania są kontynuacją wcześniejszych analiz systemu kontroli wewnętrznej przeprowadzonych w 2010 roku przez SKwP oraz mogą stanowić uzupełnienie do analiz systemu kontroli zarządczej przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów oraz NIK w latach 2010-2012. Oryginalność/Wartość - Istotnym walorem prezentowanych wyników badań jest wielowymiarowa ocena systemu kontroli zarządczej, w tym jednego z jego elementów, jakim jest sposób zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper presents the results of studies evaluating the application statutory audits of recommendations related to risk management in the public finance sector units. Design/Methodology/approach - The object of the study was five areas of management control system: internal environment, objectives and risk management, control mechanisms, information and communication, monitoring and evaluation. The subject of research were public sector entities. Findings - These studies are a continuation of the internal control system analysis conducted in 2010 by the SKwP and may complement the analysis of management control system carried out by the Ministry of Finance and the NIK in the years 2010-2012. Originality/value - An important advantage of the presented research results is a multidimensional assessment of management control system, in this article especially - Risk Management). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli wewnętrznej (2012), NIK, Warszawa.
  2. Braig S., Gebre B., Sellgren A. (2011), Strengthening risk management in the US public sector, McKinsey & Company.
  3. Komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (2012), Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56.
  4. Martyniuk O. (2012), Ocena zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce - wyniki badań empirycznych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/3, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
  5. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (2009), Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
  7. Winiarska K., Kiziukiewicz T., Dziedziczak I., Hass-Symotiuk M., Nadolna B. (2011), Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 61 (117), SKwP, Warszawa.
  8. Zarządzanie ryzykiem. Informacje ogólne (2011), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu