BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Relacje między kontrolą zarządczą a audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych
Relations Between Management Control and Internal Audit in Units of the Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 97-105, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Sektor finansów publicznych, Kontrola zarządcza, Audyt wewnętrzny, Finanse publiczne, Sektor publiczny
Public finance sector, Management control, Internal audit, Public finance, Public sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Określenie relacji zachodzących między kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badania - Analiza zasobów literaturowych oraz regulacji prawnych w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Wynik - W artykule scharakteryzowano powiązania zachodzące między kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na wyeksponowanie roli audytu wewnętrznego jako narzędzia monitorowania i oceny kontroli zarządczej. Oryginalność/Wartość - Usystematyzowanie wiedzy w zakresie roli audytu wewnętrznego w dostarczeniu racjonalnego zapewnienia o skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej w jednostce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Determining relations between management control and internal audit in units of the public finance sector. Design/Methodology/approach - Analysis of literature and law regulations related to management control and internal audit in the public sector. Findings - The author characterized relations between management control and internal audit in units of the public sector. Particular attention was paid to stressing the role of internal audit as a tool of monitoring and assessment of management control. Originality/value - Systematizing the knowledge in the area of the role of internal audit in providing rational assurance about efficiency and effectiveness of the management control system in the unit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartoszewicz A., Lelusz H. (2012), Budowa systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Szczecin.
 2. Filipiak B. (2008), Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, PWE, Warszawa.
 3. Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 4. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 5. Hughes O.E. (1994), Public Management and Administration. An Introduction, The Macmillan Press Ltd., London.
 6. Kiziukiewicz T., Szymańska H. (2013), Relacje między kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 7. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 8. Mazurek A., Knedler K. (2010), Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne, Handikap, Warszawa.
 9. Ministerstwo Finansów (2012), Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne, i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0), Warszawa.
 10. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie (2007), red. A. Zalewski, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 11. Puchacz K. (2010), Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, ODDK, Gdańsk.
 12. Sola M. (2009), Kontrola zarządcza w administracji samorządowej. Standardy i sposoby praktycznej realizacji, Wydawnictwo "Municipium", Warszawa.
 13. Stachurski W. (2013), Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Finanse Publiczne. Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, ODDK, Gdańsk.
 14. Staniszewska M., Stasik M. (2013), Jak poprawić funkcjonowanie kontroli zarządczej w administracji publicznej - rola audytu wewnętrznego i Najwyższej Izby Kontroli, "Kontrola Państwowa" nr 1.
 15. Stewart J., Walsh K. (1992), Change in Management of Public Services, "Public Administration" Vol. 70.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r. poz. 885 ze zm.
 17. Zalewski A. (2006), Teoria i praktyka nowego zarządzania publicznego, w: W stronę teorii i praktyki finansów, red. M. Ostaszewski, M. Zaleska, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu