BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białkowski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Działalność gastronomiczna jako forma prowadzenia mikro i małych przedsiębiorstw (analiza prawno-porównawcza)
Foodand Activity as a Form Of Micro and Small Enterprises (Legal Analysis- Comparative)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 43-52
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Gastronomia, Działalność gospodarcza
Small business, Gastronomy, Business activity
Note
summ.
Abstract
Prowadzenie działalności gastronomicznej niezależnie od systemu prawnego jest bardzo złożonym zadaniem, a dla wypełnienia poszczególnych warunków, których spełnienie warunkuje legalność tego rodzaju przedsięwzięć wymaga dogłębnej znajomości wielu regulacji prawnych o zasięgu europejskim i krajowym. Dla osiągania zysków niezbędne jest w pewnych przypadkach pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, aby jednak je móc pozyskać, w myśl przepisów unijnych oraz ustawodawstwa krajowego, należy spełniać kryteria umożliwiające zakwalifikowanie określonego podmiotu do kategorii mikro lub małych przedsiębiorców. Od rezultatu tego zabiegu uzależniona jest możliwości i wysokość pozyskania środków finansowych. Temu celowi służy właśnie wzór oświadczenia dotyczącego samooceny przedsiębiorcy. Niezależnie od powyższego, ustawodawstwa krajowe określają kryteria przyznania konkretnemu przedsiębiorcy określonego statusu. Nieco bardziej skomplikowanie sprawa się przedstawia w ustawodawstwie niemieckim, a zupełnie inaczej w prawie polskim. W tym ostatnim przypadku możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych obejmuje szerszy wachlarz podmiotów. Wobec tego można z całą stanowczością podkreślić, iż uregulowanie to należy uznać za właściwe i sprzyjające (przynajmniej od strony prawnej) tej gałęzi gospodarki narodowej. Tym bardziej, że podmioty zajmujące się tą częścią działalności stanowią w dużej mierze klasę średnią, której sukces finansowy przekłada się na bezpośredni wzrost dochodu narodowego.(fragment tekstu)

Restaurant is operating from the point of accomplishing the legal rules governing this area very difficult. In view of the Polish accession to European structures, a special role in the legal profession gastronomical has the status of the company that obtains the size of income and the number of persons employed. This is very important, since being granted appropriate micro-or small business, depends on the possibility of raising additional funds. However, not all the legal regulations of the Member States of the Union, there is categorization of economic operators who, as even in Germany. Therefore, in order to seize the opportunity to develop an interest must use the legal tools offered by the disposal of the national legislature.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.
  2. M. Pawelczyk, Przedsiębiorca w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w: J. Grabowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Katowice 2008, s. 19-20.
  3. E. Klunzinger, Einführung in das Bürgerlichen Recht, 14. Auflage, Verlag Franz Vahlen GmbH, München 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu