BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lewczuk Aleksander (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych
Conditiioning of Agricultural Enterpreneurship Developmentof Individual Farmsowners
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 91-99, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Przedsiębiorczość, Agrobiznes, Indywidualne gospodarstwa rolne
Non-agricultural economic activity, Entrepreneurship, Agrobusiness, Individual arable farms
Note
summ.
Abstract
1. Warunkiem powstawania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu na obszarach wiejskich jest pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych UE. W tym zakresie właściciele badanych przedsiębiorstw wykazują małe zainteresowanie, co może wynikać z braku informacji na temat tych możliwości. Ważną rolę w procesie rozwoju firm agrobiznesu odgrywają źródła informacji o funduszach na ten cel. 2. Badania własne wykazały małą aktywność instytucji, które mogą stymulować rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Zwiększenie aktywności samorządów lokalnych w zakresie pomocy finansowej jest ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości. 3. Pozytywnym aspektem rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie na obszarach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim jest prawidłowość, że większość przedsiębiorców określiła swoje podmioty jako rozwijające się i o ugruntowanej pozycji na rynku. Tylko niespełna 9% przedsiębiorców zadeklarowało zmniejszanie rozmiarów prowadzonej działalności. Przedstawione wyniki badań pozwalają mieć nadzieje, że proces powstawania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw pomimo szeregu barier będzie nadal się rozwijał. 4. Czynnikiem, który może decydować o dalszym rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie jest fakt, że pracownicy tych przedsiębiorstw podnosili swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i kursach. Takie działania powodują, że ludzie ci są bardziej wykształceni oraz posiadają większe doświadczenie. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników jest szczególnie ważne w dobie obecnego kryzysu, kiedy to kurczą się rynki pracy, ponieważ stwarza to szanse na znalezienie innej pracy.(fragment tekstu)

The objective of the survey was to estimate the factors of agribusiness enterprises development in Warmia and Mazury province. The survey was carried out in 2008. The survey included 289 agribusiness anterprises with different activity directions. The survey proved that most enterprises are developing. But, the level of external financial sources was not high. The vast majority of employees of surveyed enterprises took part in trainings and other activities improving their educational level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Bórawski, Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych, ,,Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2009, nr 75, s. 15-22.
  2. A. Orłowska, Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich, ,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2009, t. XI, z. 4, s. 234-239.
  3. S. Zawisza, M. Adamczewska, Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju wsi i rolnictwa - charakterystyka i podstawowe pojecie, w: Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w rolnictwie w świetle integracji z Unią Europejską, red. S. Zawisza, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bygdoszczy, Bydgoszcz, 2009, s. 9-24.
  4. A. Łapińska, Stan i perspektywy rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, ,,Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2009, t. XI, z. 4, s. 182-187.
  5. M. Grzybek, Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (na przykładzie gminy Kamień), ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, s. 303-310.
  6. E. Rydzewska, Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540. Ekonomiczne Problemy Usług 2009, nr 34, s. 118-124.
  7. R. Sass, Znaczenie szkoleń organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie we wspieraniu rozwoju gospodarstw rolnych i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w: Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w świetle integracji z Unią Europejska, red. S. Zawisza, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2009, s. 57-70.
  8. J. Zajac, Pozarolnicza działalność gospodarcza w kontekście wielofunkcyjnego rozwoju gmin wiejskich, ,,Acta Scientiarum Polonorum - seria Oeconomia" 2005, 4(2), s. 103-115.
  9. A. Wiatrak, Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca i przedsiębiorczość, w: Rola doradztwa w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wyd. SGGW w Warszawie, 1996, s. 7-16.
  10. M. Zajdel, Pozarolnicza działalność gospodarcza indywidualnych gospodarstw rolnych, ,,Acta Scientiarum Polonorum - seria Oeconomia" 2006, 5(2), s. 77-86.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu