BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czajkowska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ mikroprzedsiębiorstw na rozwój gospodarki regionalnej na przykładzie województwa łódzkiego
Micro Enterprises Influence on the Regional Economy Development on the Example of Lodz Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 101-110, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Rozwój gospodarczy regionów, Gospodarka regionalna
Small business, Micro-enterprise, Economic development of regions, Regional economy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie pozytywnego wpływu mikroprzedsiębiorstw na tle sektora MSP na rozwój rynku regionalnego pod względem zatrudnienia, liczby zarejestrowanych i aktywnych przedsiębiorstw, wielkości nakładów inwestycyjnych, jak również wartości przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej (z uwzględnieniem sekcji) na podstawie danych liczbowych ogólnopolskich i województwa łódzkiego z ostatnich lat.(fragment tekstu)

In the article was introduced the influence of micro enterprises on the background of SME sector on a regional market development, regarding employment, registered and active enterprises numbers, value of investment expenditures, as well as value of incomes of led economic activity, on the basis of nationwide and Lodz Province numerical data in recent years.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, pod red. M. Strużyckiego, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19-22.
 2. J. Baruk, Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2002 nr 3, s. 51.
 3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
 4. Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja ekonomiczna, finansowa, właściciele, red. E. Balcerowicz, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
 5. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w kitach 2003-2004, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 6. P. Żuromski, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce - Instrumenty wspierania konkurencyjności, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź 2006.
 7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 8. Podstawy ekonomiki przemysłu, red. W. Janusz, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. J. Jędrzejczak-Gas, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek - wykład, Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 10. J. Hozner, I. Markowicz, Małe firmy - analizy i diagnozy, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 11. Z. Dach, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu