BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszałka Jerzy (Politechnika Gdańska)
Title
Koncepcja rynkowych uwarunkowań strategii innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie
Concept of Market Conditions of Innovation Strategy for Small and Medium Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 110, s. 107-130, rys., tab., bibliogr.43 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek
Small business, Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule określono cechy charakterystyczne małego i średniego przedsiębiorstwa, ważne z punktu widzenia procesów innowacyjnych. Scharakteryzowano cele i strategię innowacji w przedsiębiorstwie oraz najważniejsze ich przykłady. Omówiono koncepcję rynku i jego wymiarów, kluczowych dla strategii innowacji. Przeprowadzono analizę rynkowych wymiarów strategicznych decyzji dotyczących innowacji. Podkreślono znaczenie wzajemnych relacji dostawca-kupujący oraz charakteru produktów podlegających wymianie dla podejmowania współpracy w rozwoju innowacji. W konkluzji stwierdzono potrzebę dalszych analiz i badań rynkowych uwarunkowań strategii innowacji w małym i średnim przedsiębiorstwie. (abstrakt autora)

The article indicates the characteristics of small and medium enterprises, important from the point of view of innovation processes. Characterizes the objectives and strategy of innovation in the enterprise and the most important examples. Explains the concept of the market and its size, key for the innovation strategy. Conducts an analysis of market size of strategic decisions on innovation. Emphasizes the importance of the relationship supplier-buyer and the nature of the exchanged products for undertaking cooperation in the development of innovation. The conclusion is the need for further analysis and research of market conditions of innovation strategy in small and medium enterprise. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J.D., Innowacje w firmie. Praktyczne metody wprowadzania zmian, Poltext, Warszawa 2008.
 2. Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 3. Bessant J., Tidd J., Innovation and entrepreneurship, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2007.
 4. Chan Kim W., R. Mauborgne W.R., Strategia błękitnego oceanu, MIT Biznes, Warszawa 2005.
 5. Davila T., Epstein M., Shelton R., Making innovation work. How to manage it, measure it, and profit from it, Wharton School Publishing, New Jersey 2006.
 6. Dibb S., Simkin L., Pride W.M., Ferrel O.C., Marketing, Houghton Miffin Company, London 1991.
 7. Dodgson M., Gann D., Salter A., The management of technological innovation strategy and practice, Oxford University Press, Oxford 2008.
 8. Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 9. Drogi do sukcesu polskich przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 10. Firma, hasło [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, PWN, Warszawa 1964.
 11. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J., Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, AE, Poznań 2000.
 12. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 13. Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 14. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 15. Kelley T., Littman J., Sztuka innowacji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 16. Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, PWE, Warszawa 1996.
 17. Koszałka J., Strategiczne uwarunkowania rozwoju produktów w małych i średnich firmach, Zeszyty Naukowe TNOiK, Wielkopolski Oddział, z. 4, Poznań 1998.
 18. Koszałka J., Wybrane problemy rozwoju innowacji w MŚP w Polsce, [w:] Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, red. P. Niedzielski, A. Rogut, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 716, Ekonomiczne Problemy Usług nr 92, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 19. Krawiec F., Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003.
 20. Kryk B., Piech K., Innowacyjność w skali makro i mikro, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 21. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 22. Łobejko S., Dobre praktyki innowacyjne. Podręcznik przedsiębiorcy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa 2010.
 23. Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w układach wirtualnych, red. Z. Cygan, W. Grudzewski, R. Kulikowski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2003.
 24. Pakulska T., Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
 25. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 26. Podręcznik OSLO: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Wspólnoty Europejskie 2005.
 27. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 28. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 29. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelius W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, b.m.w. 1998.
 30. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 31. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 32. Sobczyk G., Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 33. Sosnowska A., Strategie innowacji w praktyce polskich przedsiębiorstw, [w:] Konferencja nt. Źródła wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 16 listopada 2009 r. [http://www.sgh. waw.pl/katedry/kzs/Konferencja].
 34. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 35. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 36. Strategiczny plan rozwoju firmy oparty o technologie i innowacje. Poradnik metodyczny, red. J. Koszałka, J. Jettmar, T. Klajbor, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Politechnika Gdańska, Fundacja Pomorska Sieć Innowacyjna BRAINET, Gdańsk 2008.
 37. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing innovation. Integrating technological, market and organizational change, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester 2005.
 38. Trott P., Innovation management and new product development, Prentice Hall, Harlow 2008.
 39. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 40. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998.
 41. Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, red. J. Lichtarski, PWE, Warszawa 1992.
 42. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, red. M. Brzeziski, Difin, Warszawa 2001.
 43. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, red. R. Krupski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu