BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorączkowska Jadwiga (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wpływ ośrodków wsparcia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych , studium przypadku województwa podkarpackiego
The article presents the influence of the business support organizations on regions innovation development based on Podkarpacie Province. The probit model is used to present how the business support organizations stimulate innovative activity in industry companies. The most important conclusions are: 1) science parks, technology transfer centre and training and consultant centre stimulate innovative activity in a systematic way; 2) the financing organizations do not stimulate innovative activity; 3) the degree of cooperation in the region is low.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 110, s. 147-166, tab., bibliogr.12 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa.
Keyword
Innowacje, Przemysł
Innovations, Industry
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę wpływu instytucji wsparcia biznesu na rozwój innowacyjności w układach regionalnych na przykładzie województwa podkarpackiego. Za pomocą modelowania probitowego określono, w jaki sposób instytucje otoczenia biznesu stymulują działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Najważniejsze wnioski sprowadzają się do następujących tez: 1) parki technologiczne, centra transferu technologii oraz ośrodki szkoleniowo- -doradcze pobudzają innowacyjność w sposób systemowy; 2) instytucje finansowe nie pobudzają aktywności innowacyjnej; 3) współpraca w obszarze nowych rozwiązań występuje w regionie w niewielkim stopniu. (abstrakt autora)

The article presents the influence of the business support organizations on regions innovation development based on Podkarpacie Province. The probit model is used to present how the business support organizations stimulate innovative activity in industry companies. The most important conclusions are: 1) science parks, technology transfer centre and training and consultant centre stimulate innovative activity in a systematic way; 2) the financing organizations do not stimulate innovative activity; 3) the degree of cooperation in the region is low. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audretsch D.B., Agglomeration and the location of innovative activity, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, vol. 14, nr 2.
 2. Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu. Badanie własne PARP 2004, PARP, Warszawa 2004.
 3. Etzkowitz H., The Triple Helix of University - Industry - Government. Implications for policy and evaluation, Institutet för studier av utbildning och forskning, Stockholm 2002.
 4. Głodek P., Matusiak K.B., Transfer technologii, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 5. Matusiak K.B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011.
 6. Matusiak K.B., Raport z badań niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu w województwie dolnośląskim, UM Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2004.
 7. Matusiak K.B., Mażewska M., Banisch R., Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce, cele i założenia Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa 2011.
 8. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, wyd. 3, Paryż 2005.
 9. Programm zur Innovationsförderung, Stand 1. Dezember 2012, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, http://www. bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Innovationsfoerderung. pdf?__blob=publicationFile
 10. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, Statsoft, Kraków 2007.
 11. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
 12. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu