BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja wspierania przemysł ów kreatywnych w ujęciu międzynarodowym i regionalnym
The Concept of Supporting Creative Industries in the International and Regional Context
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 110, s. 167-185, rys., bibliogr.15 poz.
Issue title
Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa.
Keyword
Przemysł kreatywny, Polityka, Region
Creative industry, Politics, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przemysły kreatywne odgrywają istotną rolę we współczesnej gospodarce. Poznanie specyfiki funkcjonowania kreatywnych firm jest kluczowe dla zaprojektowania efektywnego wsparcia tychże przemysłów. W niniejszym artykule przeanalizowano zalecenia Komisji Europejskiej oraz doświadczenia japońskie we wspieraniu przemysłów kreatywnych, a także przedstawiono wnioski ze wstępnego badania przemysłów kreatywnych w województwie zachodniopomorskim. Dało to podstawę do zaproponowania koncepcji wspierania przemysłów kreatywnych opartej na idei trapezu. (abstrakt autora)

Integrating business, culture, art, technology and society, creative industries have become an important element of nowadays economy. The aim of the article is to present the main directions of support of creative industries in the context of EU guidelines, Japanese experience and conclusions developed as the result of the first phase of the survey commissioned by the Westpomeranian Creative Industries Cluster. The paper also explains the nature and the meaning of creative sectors in the economic development. The author's concept of the main fields of interventions in creative industries in West Pomerania was proposed. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU, European Commision, Brussels, 26.09.2012, COM(2012) 537 wersja ostateczna. http://www. europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/ com/2012/0537/COM_COM%282012%290537_EN.pdf.
 2. European competitiveness report 2010, Commission staff working document, Accompanying document to The communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An integrated industrial policy for the globalisation era. Putting competitiveness and sustainability at front stage, Brussels, 28.10.2010, Sec(2010) 1276, wersja ostateczna, http://ec.europa. eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial-policy/files/ member_states_competitiveness_performance_and_policies_en.pdf.
 3. Europejska Agenda Kultury. Plan prac w dziedzinie kultury na lata 2011-2014, Wskazówki jak strategicznie wykorzystywać unijne programy wsparcia, w tym fundusze strukturalne, w celu promowania roli kultury w zakresie rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego oraz wpływ na gospodarkę w szerszym znaczeniu. Grupa robocza ekspertów państw członkowskich UE, http://issuu. com/iservice-europa/docs/dg_eac_policy_handbook_pl.
 4. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 5. Guide to regional/national Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), European Commission, Luxembourg May 2012, http:// ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/ smart_ris3_2012.pdf.
 6. Investing in creative industries - a guide for local authorities, Department of Culture, Media and Sport DCMS, UK Government, I&DeA, Local Government Association, The Work Foundation, London 2009.
 7. Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na regionalne i inteligentne specjalizacje. Konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą, 01.03.2013 w Szczecinie.
 8. Pilotażowe badanie rozpoczynające proces długoletniego monitorowania zachodniopomorskiego rynku przemysłów kreatywnych, raport końcowy, Biostat, Rybnik 2012.
 9. Projektant Przyszłości, Logo, nr 11 listopad 2013.
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 - projekt, Szczecin, wrzesień 2013, http://www.rpo.wzp.pl/rpo/ perspektywa_2020/wiadomosci/p-r-m-a-22498/wiadomosci.htm.
 11. Sasaki M., Creative industries and creative city policies in Japan, w: Creative industries and innovation in Europe: concepts, measures and comparative case studies, red. L. Lazzeretti, New York 2013.
 12. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Wydziału Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin aktualizacja 22 czerwca 2010, http://www.wzs.wzp.pl/sites/default/ files/files/19683/54627900_1412985281_SRWZ.pdf.
 13. Szczecin dla Ciebie. Strategia Rozwoju Szczecina 2025, 19 grudnia 2011 http:// www.bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/3682229E85BD4DBB9A- 77B734E3313C28/_Strategia_Rozwoju_Szczecina_2025.pdf.
 14. The Economy of Culture in Europe, Study prepared for the European Commission, KEA, October 2006, http://ec.europa.eu/culture/library/studies/ cultural-economy_en.pdf.
 15. Zielona Księga w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej, Komisja Europejska, Bruksela, 27.04.2010, KOM(2010) 183 wersja ostateczna, http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/20100511_ COM_2010_183_PL_ACTE_f.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu