BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Matlegiewicz Małgorzata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku
Spatial Diversity of Tourist Attractiveness Voivodeships in Poland in 2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 57-67, tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Województwo, Atrakcyjność turystyczna
Voivodship, Touristic attractiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna turystyka jako zjawisko społeczne i gospodarcze opiera się na wielu czynnikach, do których należy między innymi zaliczyć "potrzeby człowieka i jego motywacje, czas wolny od pracy, siłę nabywczą ludności, urbanizację, stan środowiska przyrodniczego, środowisko społeczne, psychologiczne i socjologiczne, konsekwencje rozwoju cywilizacji, walory turystyczne, politykę państwa w dziedzinie turystyki, rozwój transportu"1. Jednym z ważnych czynników wpływających na rozwój turystyki w regionie są walory turystyczne, często zwane również "dobrami turystycznymi" bądź "zasobami turystycznymi". Wprawdzie każde z tych pojęć różni się nieco od siebie i zawiera inne treści, to jednak w ogólności można je uznać za walory turystyczne regionu. Walory turystyczne, uznane za atrakcje turystyczne, są dla regionu źródłem zaspokajania potrzeb turystów w zakresie wypoczynku, rekreacji, wycieczek krajoznawczych czy też lecznictwa sanatoryjnego. Przedmiotem zainteresowania turystów są zatem walory turystyczne stanowiące zasoby środowiska naturalnego i kulturowego oraz obiekty pozaprzyrodnicze, które stają się przedmiotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej regionu.(fragment tekstu)

A survey of spatial diversity of tourist attractiveness according to voivodeships (provinces) in Poland was conducted in 2008. A set of diagnostic variables characteristic of links with various branches of social and economic life has been selected. The analysis has been carried using taxonomic growth test. The distinction of measured objects has been made on the basis of synthetic measures and four typological groups including objects with similar level of development of the tested phenomenon were separated.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Kałamucki, Walory przyrodnicze czynnikiem stymulującym rozwój turystyki w województwie podlaskim, w: Walory przyrodnicze jako czynnik rozwoju regionu wschodniej Polski, red. R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2003
  2. T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002
  3. E. Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu