BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Przestrzeganie zasad etycznego postępowania jako przedmiot kontroli zarządczej w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych : wyniki badań ankietowych
Observance of the Principles of Ethical Proceedings as a Subject of Management Control in Selected Public Sector Units : the Results of the Survey
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 121-131, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Kontrola zarządcza, Etyka, Badania ankietowe
Local government units, Management control, Ethics, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest ocena zakresu wdrożenia i sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze przestrzegania zasad etycznego postępowania pracowników w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego. Metodologia badania - Badania ankietowe przeprowadzone w jednostkach sektora finansów publicznych, głównie gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostkach samorządu terytorialnego. Wynik - Badania potwierdziły, że w ocenianych jednostkach sektora finansów publicznych trwa proces skutecznego wdrażania kontroli zarządczej w obszarze przestrzegania etycznych zachowań. Nie wszystkie elementy tej kontroli są wdrażane równie efektywnie. Tylko połowa z badanych jednostek szacowała ryzyko konsekwencji nieetycznych zachowań pracowników i kierownictwa jednostki. Oryginalność/Wartość - Niewielka liczba badań z tego obszaru funkcjonowania kontroli zarządczej w kraju. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to assess the extent of implementation and the functioning of management control in the area of the observance of ethical behavior of employees in selected units of the public sector, particularly in local government units. Research methodology - survey conducted in 288 public sector units, mainly municipal, district and provincial local government units. Result - Tests have confirmed that evaluated public sector units in the process of effective implementation of management control in the area of compliance and promoting ethical behavior. Not all the elements are implemented as effectively. Only half of the surveyed units estimated the risk of the consequences of unethical behavior of employees and management of the entity. Originality/value - Lack of research in this field in the country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bertok J. (2001), Promowanie postawy etycznej w służbie publicznej - doświadczenia państw OECD, "Służba Publiczna", nr 2.
 2. Bogucka H., Pietrzykowski T. (2009), Etyka w administracji publicznej, Warszawa.
 3. Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego (2004), red. J. Filek, MSAP, AE Kraków.
 4. Kiziukiewicz T., Szymańska H. (2013), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Audyt wewnętrzny w strukturze kontroli zarządczej, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 5. Lewis C.W., Gilman S. (2005), The Ethics Challenge in Public Service, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco.
 6. Łoś J. (2007), Swoistość etyki zawodowej urzędnika, w: Etos urzędnika, red. D. Bąk, Warszawa.
 7. Menzel D.C. (2007), Ethics Management for Public Administrators: Building Organizations of Integrity, M.E. Sharpe Inc., New York.
 8. Nogalski B., Śniadecki J. (2001), Etyka zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 9. Słownik wyrazów obcych (1980), red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 10. Walczak W. (2010), Etyka zarządzania w urzędach administracji samorządowej, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 11. Winiarska K. (2012), Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, w: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu