BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hełdak Maria (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Raszka Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie wsi podhalańskich
Conditions for Tourism Development on the Example of the Sub-Tatra Village
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 83-93
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Rozwój turystyki, Wieś
Tourism development, Village
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest analiza uwarunkowań rozwoju turystyki w gminie Bukowina Tatrzańska, dokonana na podstawie oceny zasobów turystycznych przestrzeni, w tym potencjału przyrodniczego, kulturowego i infrastrukturalnego oraz kapitału ludzkiego i przedsiębiorczości społeczności lokalnej. Badania ujawniły, że w rozwoju turystycznym gminy, poza zasobami turystycznymi przestrzeni, niebagatelną rolę odegrały przedsiębiorczość społeczności lokalnej oraz jej potencjał organizacyjny. Nieformalne więzi społeczne i wzajemne zaufanie mieszkańców są tutaj impulsem działania dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.(fragment tekstu)

The purpose of this article is analysis of conditions for development of tourism in Bukowina Tatrzanska commune evaluated from the angle of tourist space resources, including: natural, cultural and infrastructural potential and also from the angle of human capital and resourcefulness of the local community. The research has shown that apart from tourist space resources, resourcefulness of the local community and their organisational potential have played a significant role in the commune's tourist development. Informal social ties and mutual trust are an impulse for the development of new investments.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Hełdak, Identyfikacja i ocena uwarunkowań rozwoju agroturystyki na Dolnym Śląsku, "Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum" 2002, nr 1
 2. Z. Więckowicz, E. Mrozowicki, T. Dzikowska, Czynniki warunkujące rozwój gmin, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie" 1999, nr 68
 3. Z. Więckowicz, Rozwój wielofunkcyjny wsi w makroregionie południowo-zachodnim na przykładzie wsi dolnośląskiej, tezy wystąpień na konferencji "Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w początkach XXI wieku w kontekście integracji z UE - aspekty regionalne", KPZK Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2000
 4. K. Dubel, Zagadnienia ekorozwoju terenów wiejskich w strategii rozwoju gmin, IX Ogólnopolskie Forum "Ekologia Wsi", Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno-Solina, 1999
 5. J. Żmija, Rozwój terenów górskich Karpat wobec integracji z Unią Europejską, V Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Agrobiznes w krajach Europy Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, tom 2, Wrocław-Polanica Zdrój-Praga, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
 6. B. Meyer, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, WNUS, Szczecin 2008
 7. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, wznowienie 2005
 8. B. Gomółka, Agroturystyka w regionie sądeckim: szanse i bariery rozwoju, "Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 1 (106)
 9. M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka, koszty - ceny - efekty, Poltext, Warszawa 1997
 10. G. Magiera-Braś, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich", Kraków 1998
 11. S. Figiel, Polski Spisz, Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa, 1997
 12. Tatry i Podtatrze, Monografia dla szkół, red. W. Skupień, Urząd Miasta Zakopane, Zakopane 2004
 13. S. Galica-Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska: powrót do źródeł, Galeria Skorusa, Agnieszka Górkiewicz, Bukowina Tatrzańska
 14. B. Domański, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, w: Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Gdynia
 15. B. Górz, Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu