BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Opcje realne w zarządzaniu ryzykiem w sektorze publicznym
Real Options in Risk Management in Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 133-144, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Projekty inwestycyjne, Sektor publiczny, Opcje realne
Investment project, Public sector, Real options
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem opracowania jest ukazanie ograniczeń tradycyjnych metod oceny projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym oraz wskazanie możliwości zastosowania w tym sektorze opcji realnych, jako zaawansowanych narzędzi budżetowania kapitałów uwzględniających ryzyko. Metodologia badania - Metodyka przyjęta w opracowaniu uwzględnia wnioskowanie prowadzące do uogólnień w zakresie zastosowania opcji realnych w sektorze publicznym. Wykorzystano w tym celu ustalenia innych badaczy i autorskie uporządkowanie analizowanych problemów. Wynik - Uzyskane wyniki wskazują możliwości i zasadność stosowania podejścia opcyjnego do oceny projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, a także wskazują na trudności z tym związane. Oryginalność/Wartość - Oryginalność artykułu zawiera się w uzasadnieniu, że z jednej strony opcje realne stanowią nowoczesny instrument budżetowania kapitałów, uwzględniający ryzyko projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, z drugiej wymagają od menedżerów sektora publicznego zmiany myślenia ukierunkowanego na tradycyjną analizę kosztów i korzyści oraz techniki oparte na dyskontowaniu przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to show the limitations of traditional methods of investment appraisal in the public sector and to indicate the possible uses of real options as advanced tools of capital budgeting taking into account risk. Design/Methodology/approach - Methodology adopted in the paper takes into account the deductive reasoning leading to general conclusions on the application of real options in the public sector. The findings of other researcher as well as the Autor's own conclusions were elaborated. Findings - The results include the description of the possibilities and rationales of the option approach to the evaluation of investment projects in the public sector and indication of the difficulties associated with it. Originality/value - The originality of the article is supported by the conclusions that on the one hand real options are modern instruments of capital budgeting taking into account the risk of investment projects in the public sector, on the other hand require public sector managers think differently and focusing not only on traditional cost-benefit analysis and techniques based on discounted cash flows. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brealey R.A., Myers S.C. (2003), Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill.
  2. Damodaran A. (2003), The Promise of Real Option, w: The Revolution in Corporate Finance, red. J.M. Stern, D.H. Chew, Blackwell Publishing.
  3. Myers S.C. (1977), Determinants of Capital Borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, vol. 5.
  4. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  5. Rudny W. (2004), Wykorzystanie opcji realnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa.
  6. Schubert W., Barenbaum L. (2007), Real Options and Public Sector Capital Project Decision-Making, "Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management" 2007, vol. 19 (2).
  7. Trigeorgis L. (1998), Real Options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press, Cambridge.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2013 poz. 885.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu