BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pielaszek Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza możliwości wykorzystania obiektowego rachunku kosztów w budżetowaniu w podmiotach leczniczych na użytek kontroli zarządczej
Analysis of the Possibility of the Use Of Object-Oriented Cost Accounting in Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 145-156, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Rachunek kosztów, Budżetowanie, Służba zdrowia, Kontrola zarządcza
Cost accounting, Budgeting, Health service, Management control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Przedstawienie możliwości usprawnienia procesu budżetowania w podmiotach leczniczych poprzez wykorzystanie koncepcji obiektowego rachunku kosztów. Metodologia badania - (1) Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych (metoda studiów przypadków), (2) badania literaturowe nad możliwościami i korzyściami z implementacji w procesie budżetowania procesowego podejścia do rachunku kosztów, (3) propozycja koncepcji integracji w podmiotach leczniczych obiektowego rachunku kosztów z koncepcją budżetowania opartą na podejściu procesowym. Wynik - Przedstawienie propozycji kierunków implementacji budżetowania wykorzystującego obiektowy rachunek kosztów oraz wykorzystania tej koncepcji w procesach planowania i kontroli. Oryginalność/Wartość - Przedstawiona koncepcja jest unikalną na polskim rynku ochrony zdrowia propozycją implementacji nowoczesnego systemu budżetowania, która może się przyczynić do efektywniejszej realizacji celów finansowych w zakresie rentowności oraz kosztów leczenia. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the analysis of the possibility of improvement of the budgeting process through the use of cost-object oriented cost accounting. Design/Methodology/approach - (1) analysis of the possibility of the implementation of object-oriented cost accounting in the health care organizations (method of case studies), (2) literature research on the capabilities and benefits of the implementation of the process-based budgeting, (3) the proposal for the integration of costobject oriented cost accounting with process based budgeting within health care organizations. Findings - Methodology of implementation of budgeting based on object-oriented cost accounting in health care organization and indication of the use of that concept within processes of planning and control. Originality/value - Presented concept is unique on the polish health care market proposal for the implementation of modern system of budgeting which may contribute to the more effective achievement of the objectives of financial profitability and the cost of medical treatment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cokins G. (1996), Activity Based Cost Management - Making It Work, McGraw-Hill.
  2. Cooper R., Slagmulder R. (2000), Activity-based Budgeting, "Strategic Finance", September.
  3. Kaplan R.S., Cooper R. (1998), Cost and Effect: Using Integrated Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston.
  4. Leyk J., Kopp J. (2004), Effizient und effektiv planen und budgetieren, w: Beyond Budgeting umsetzen - Erfolgreich planen mit Advanced Budgeting, Horvath & Partners, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
  5. Rachunek kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej (2011), red. G.K. Świderska, Oficyna SGH, Warszawa.
  6. Reinhold M., Coners A., Von der Hardt G. (2005), Anwendungfelder und Aufbau einer Prozesskostenrechnung, w: Prozessmanagement umsetzen - Durch nachhaltige Prozessperformance Umsatz steigern und Kosten senken, Horvath & Partners, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
  7. Świderska G.K., Krysik M., Warowny P. (2010), Budżety jako instrument zarządzania, w: Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, Difin/MAC, Warszawa.
  8. Świderska G.K., Raulinajtys-Grzybek M., Pielaszek M., Warowny P., Karwowski M., Baran W. (2011), Materiały szkoleniowe w ramach projektu "Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej", SGH.
  9. Świderska G.K., Raulinajtys-Grzybek M., Pielaszek M., Warowny P., Karwowski M. (2013), Opracowanie dotyczące zakresu, sposobu gromadzenia i prezentacji informacji o kosztach dla potrzeb ich wyceny, SGH.
  10. Zyder M. (2007), Die Gestaltung der Budgetierung: Eine empirische Untersuchung in deutschen Unternehmen, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu