BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska Patrycja (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Kozłowski Tomasz (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Warmińska Magdalena (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Analiza porównawcza potencjału turystycznego wybranych miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego (Mikołajki-Mrągowo)
The Comparative Analysis of Touristic Potential of Chosen Locality Warminsko of Mazurian Province (Mikolajki - Mragowo)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 127-136, tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Analiza porównawcza, Województwo, Turystyka
Comparative analysis, Voivodship, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dzisiejszych czasach turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki w wielu krajach. Jest ona ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy wielu miejscowości oraz regionów. Współczesna turystyka jest elementem życia każdego człowieka, który poprzez nią poznaje świat, przyrodę, ludzi i kulturę, ale również odpoczywa od codzienności, relaksuje się i poprawia swój stan zdrowia. Przyroda i ta część jej zasobów, która może być wykorzystywana przez turystykę, stanowi najczęściej czynnik rozwoju zjawisk turystycznych i w dużym stopniu określa ich rozmiary i wewnętrzną strukturę. Podstawowego znaczenia nabiera zatem problem wyodrębnienia i oceny atrakcyjności turystycznej przestrzennego potencjału zasobów środowiska geograficznego dla rozwoju gospodarki turystycznej. Obszar Mazur stale wymieniany jest jako wysoce atrakcyjny turystycznie. Wpływ na takową opinię ma przede wszystkim cały kompleks znajdujących się tu walorów przyrodniczych. Na atrakcyjność tego regionu mają w mniejszym stopniu wpływ walory kulturowe i turystyczne. Pozorna zresztą ubogość czynników antropogenicznych jest odczytywana często jako kolejny ważny atrybut tego regionu, jako że Pojezierze Mazurskie wybierane jest często przez turystów ze względu na panującą tu "dzikość".(fragment tekstu)

The tourism, in todays times, is in many countries one from the most dynamic of developing fields of economy. It is important influencing factor, on economic development of many localities as well as regions. Present tourism is the element of life that helps every man to get better the world, nature, men and culture, but it rests from commonplaceness also, it was relaxed and his state of health improves. It comparative analysis the touristic potential of two the most often visited cities in region Mazurian - Mragowo and Mikolajki. The city was compared making the comparative analysis of chosen elements touristic potential. Mazurian is still exchanged as extremely attractive tourism area. The shown work presents that Mikolajki and Mragowo are very attractive cities, fulfilling touristic functions, though differing under regard somewhat offered the tourists of attraction the and services.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Penc, Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997
  2. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Mikołajki 2008-2020, Mikołajki 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu