BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Drążyk Renata (Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie)
Title
Samoocena etapem wstępnym wdrażania systemu kontroli zarządczej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie
Self-Assessment as the Initial Stage for Implementing Internal Control System: a Case Study of the Social Welfare Centre in Goleniów
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 173-183, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Kontrola zarządcza, Samoocena, Pomoc społeczna
Management control, Self-esteem, Social assistance
Note
streszcz., summ..
Company
Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie
Social Welfare Centre in Goleniów
Abstract
Celem artykułu było wykazanie użyteczności i ograniczeń samooceny jako narzędzia przygotowującego do pełnego wdrożenia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach małych, w których nie są zatrudniani audytorzy. Metodologia badania wykorzystana przy pisaniu artykułu to: analiza literatury i uregulowań prawnych oraz ankieta (kwestionariusz), której wyniki opracowano z wykorzystaniem metod statystyki opisowej. Wynikiem przeprowadzonego badania jest potwierdzenie użyteczności, ale też ograniczeń samooceny przeprowadzonej z wykorzystaniem ankiety (kwestionariusza) w przygotowaniu jednostki do pełnego wdrożenia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz identyfikacja słabości kontroli zarządczej i przedstawienie działań naprawczych w badanej jednostce. Oryginalność/Wartość - Dla teorii potwierdzenie walorów samooceny we wdrażaniu kontroli zarządczej w jednostkach małych, gdzie nie są zatrudniani audytorzy, natomiast dla praktyki gospodarczej wskazanie słabości kontroli zarządczej i propozycja działań naprawczych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article waste determine utilities and limitations of self-assessment as a preparatory device for a comprehensive implementation of adequate, productive, and efficient internal control in small entities employing no auditors. Design/Methodology/approach - The methodology applied to prepare this article is based on the review of literature and legal regulations, as well as on a survey (questionnaires), whose results were examined using descriptive statistics methods. Findings - The results of the research evidenced utilities and limitations of a survey-based self-appraisal, conducted as a preparatory measure for a comprehensive implementation of adequate, productive, and effective internal control. Furthermore, the research has identified shortcomings of internal control, as well as presented proposals of remedial actions in the studied entity. Originality/value - For scientific theory, the study has proved validity of self-appraisal as a preparatory device for implementing internal control in small entities employing no auditors. For economic practice-it has pointed out weaknesses of internal control and suggested remedial measures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Ministerstwa Finansów (2011), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, nr 1.
  2. Burzyńska D. (2012), Kontrola zarządcza a identyfikacja ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  3. CAF i PRI: alternatywne metody dokonywania samooceny kontroli zarządczej, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, www.mf.gov.pl/documents/764034/941378/20130917 [10.07.2014].
  4. Hood Ch. (1991), A Public Management for all Seasons?, "Public Administration" nr 1 (69).http://www. mbppab.pl/blog/Kontrola/wdrazanie_kontroli.pdf [12.04.2014].
  5. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
  6. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  7. Kumpiałowska A. (2014), Jak przygotować jednostkę do wdrożenia systemu kontroli zarządczej?, http:// www.ekspertbeck.pl/jak-przygotowac-jednostke-do-wdrozenia-systemu-kontroli-zarzadczej [21.04.2014].
  8. Płoskonka J. (2013), Rzetelność i sprawność działań instytucji publicznych - kontrola zarządcza w ocenie NIK, "Kontrola Państwowa" nr 1.
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885.
  10. Wawrzyniec R. (2010), Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 245, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu