BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtyk Piotr (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Samoocena systemu rachunkowości w jednostce samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej
Self-Assessment of the Accounting System in a Unit of Local Government - as an Element of Management Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 185-194, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Samorząd terytorialny, Ryzyko, Samoocena, Zarządzanie ryzykiem, Rachunkowość
Local government, Risk, Self-esteem, Risk management, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Przybliżenie problematyki samooceny jako procesu, za pomocą którego decydenci samorządowi mogą dokonywać ewaluacji funkcjonowania systemu rachunkowości. Metodologia badania - Przyjęta metoda badawcza koncentrowała się na analizie krytycznej literatury przedmiotu. Przeprowadzono studia literaturowe publikacji naukowych, wybranych regulacji prawnych, wytycznych agend rządowych, a także wykorzystano własne doświadczenie zawodowe wynikające z ugruntowanej praktyki audytorskiej. Wynik - Badania pozwalają na sformułowanie ogólnego wniosku, zgodnie z którym wewnętrzna ocena dokonywana w postaci samooceny zdecydowanie zwiększa szansę na zidentyfikowanie ewentualnych luk oraz czynników ryzyka w systemie rachunkowości. Oryginalność/Wartość - Przedstawione w artykule rozwiązania mogą być wykorzystane na płaszczyźnie praktycznej na etapie projektowania założeń organizacyjnych samooceny, jak również interpretacji uzyskanych wyników. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main objective of this article was to present the issues of self-assessment as a process by which local government decision-makers can make evaluation of the functioning of the accounting system. Design/Methodology/approach - The adopted research method focused on critical analysis of the literature. Literature studies conducted scientific publications, selected regulations, guidelines government agencies, and used his own experience resulting from the established practice of the audit firm. Findings - Research allows us to formulate a general proposal, according to which internal assessment carried out in the form of self-assessment by far greater chance to identify potential gaps and risks in the accounting system. Originality/value - Solutions presented in this article can be used on a practical level in the design assumptions of organizational self-assessment as well as the interpretation of the results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czerwiński K. (2003), Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, wyd. LINK, Szczecin.
 2. Dziedziczak I. (2010), Planowanie kontroli na podstawie oceny ryzyka, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Knedler K., Stasiak M. (2005), Audyt wewnętrzny w praktyce, audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź.
 4. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
 5. Kowalczyk E. (2010), Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych, Presscom, Wrocław.
 6. Kumpiałowska A. (2011), Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Micherda B., (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 8. Pfaff J. (2010), Metodyka realizacji czynności kontrolnych, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Potoczny K. (2001), Rachunkowość budżetowa, Wyd. eMPi2, Poznań.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 12. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych, Druk Sejmowy nr 1181.
 13. Walińska E. (2014), Komentarz do ustawy o rachunkowości, SIP LEX/el.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu