BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowski Kazimierz (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku), Pleskowicz Bogumiła (Podlaski Urząd Wojewódzki)
Title
Przyrodnicze i etniczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju potencjału turystycznego województwa podlaskiego
Natural and Ethno-Cultural Conditions for Development of the Tourism Potential of Podlaskie Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 159-172, tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Województwo, Środowisko przyrodnicze, Turystyka
Voivodship, Natural environment, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalny rozwój technik informatycznych spowodował, że nawet niewielki region turystyczny może nie tylko promować, ale także dystrybuować i prowadzić sprzedaż swojej oferty na całym świecie. Na współczesnym rynku turystycznym nasila się konkurencja, nie tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw, ale również między regionami i krajami. Także rejon o lokalnej randze może współcześnie pełnić rolę międzynarodowego podmiotu turystycznego (np. Białowieski Park Narodowy). Na regionalny produkt turystyczny składa się koszyk dóbr i usług turystycznych, wytwarzanych przez oferentów w danej destynacji, zaspokajający kompleksowo potrzeby klientów w miejscu pobytu. Produkt wzbogacony, czyli otoczenie rdzenia i produktu rzeczywistego (infrastruktura turystyczna oraz paraturystyczna), tworzy wizerunek obszaru docelowego. Stanowi on znaczący instrument konkurencji. Województwo podlaskie posiada wiele atutów przyrodniczych i antropogenicznych, aby stać się regionem konkurencyjnym turystycznie w skali Europy. Posiada także liczne zabytki kultury i architektury materialnej, w tym sakralnej, wiele obiektów architektury ludowej oraz miejsca o dużym znaczeniu historycznym. Podlasie słynie również z bogatej obrzędowości, mającej charakterystyczne cechy folkloru obszarów pogranicza kulturowego. Przy odpowiedniej promocji region ten będzie przyciągał coraz liczniejszą populację krajowych i zagranicznych turystów.(fragment tekstu)

In the podlaskie voivodeship there are substantial opportunities for development of tourism and recreation, due to the favourable natural and ethno-cultural conditions within that region. So far these opportunities have not been fully taken advantage of. Described in the article, the natural benefits of the region are highlighted by the natural beauty available, the diversity of flora and fauna and also the strong cultural heritage. These natural benefits are important factors to the dynamic tourism development of the region. Within this article we are given the factors for maximizing tourism development and the actions required to achieve this goal. Development conditions are analysed in a three-dimensional scheme using the natural and anthropogenic factors. In conclusion it was indicated that the development of the tourism potential of podlaskie voivodeship will allow the region to be competitive with other tourist friendly regions not only in Poland but also the rest of Europe.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski, Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002
  2. D. Frasunkiewicz, Jednostkowy i instytucjonalny wymiar wielokulturowości północno- -wschodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską, w: Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej, tom II, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, UwB, Białystok 2004
  3. Strategia rozwoju turystyki województwa podlaskiego do 2010 roku, red. B. Poskrobko, PB, Białystok 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu