BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puciato Daniel (Politechnika Opolska), Goranczewski Bolesław (Politechnika Opolska), Kamalski
Title
Potencjał turystyczny gminy Milicz w świetle badań ankietowych
Tourism Potential of the Milicz Commune Based on the Questionnaire Survey
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 183-192, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Turystyka, Gmina
Tourism, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Turystyka jest zjawiskiem wielowymiarowym, pełniącym określone funkcje w obszarze gospodarczym, społecznym, przestrzennym, przyrodniczym oraz kulturowym. Jej rozwój przyczynia się do powstawania bezpośrednich, pośrednich i indukowanych skutków dla określonego obszaru recepcyjnego, mogących mieć charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny1. Ruch turystyczny koncentruje się najczęściej w miejscowościach charakteryzujących się odpowiednią dostępnością komunikacyjną oraz znacznym nasyceniem walorów turystycznych. Ma to zasadnicze znaczenie dla rozwoju odpowiedniej infrastruktury turystycznej, a tym samym dla dynamiki rozwoju obszaru recepcyjnego2. W zależności od potencjału turystycznego turystyka może być czynnikiem polaryzującym, stymulującym bądź neutralnym dla rozwoju określonego regionu. Wpływ polaryzujący jest typowy dla gmin o bardzo wysokiej atrakcyjności turystycznej. Występują tu zarówno interesujące walory turystyczne, odpowiednio rozwinięta infrastruktura turystyczna i paraturystyczna, jak też ekonomiczne warunki do osiągnięcia dodatkowych, w porównaniu z innymi obszarami, korzyści.(fragment tekstu)

Tourism is a multidimensional phenomenon playing specific functions on the following planes: social, economic, spatial, natural and cultural ones. Its meaning for local development processes is determined first of all by tourism potential of the reception area. The aim of this thesis it to analyse the tourism potential of the Milicz commune. Material for the thesis is based on the data obtained as a result of a survey carried out among 200 randomly selected inhabitants of the commune. In the opinion of the definite majority of the surveyed persons tourism potential of the commune is high. The respondents concerned Milickie Ponds and Barycz Valley Landscape Park as the most important tourist attractions. The most impor tant obstacles for tourism development in the Milicz commune there are: weak promotion and insufficient quantity and quality of tourist and paratourist infrastructure. Therefore activities of the local authorities should be focused on maximum use of the existing tourist attractions and elimination of the barriers of tourism development.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s. 29-30; Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
  2. W.W. Gaworecki, Turystyka jako czynnik kształtowania gospodarki regionalnej (możliwości i uwarunkowania), w: Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013. Założenia teoretyczne jako inspiracja dla praktyki, red. A. Dąbrowski, R. Rowiński, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa 2006
  3. A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie..., op.cit., s. 35-36; B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, WNUS, Szczecin 2004
  4. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
  5. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu