BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warowny Paweł Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza porównawcza możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel oraz dedykowanego systemu informatycznego do odwzorowania obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych na potrzeby kontroli zarządczej
Implementation Possibility of the Object-Oriented Costing Systems In Spreadsheet Vs. Dedicated it-Solution in Healthcare Units for the Purpose of Management Control: Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 245-257, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Kontrola zarządcza, Rachunek kosztów, Placówki służby zdrowia, Analiza porównawcza, Oprogramowanie komputerowe
Management control, Cost accounting, Medical facilities, Comparative analysis, Computer software
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w zakresie możliwości odwzorowania nowoczesnego obiektowego modelu rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel oraz w dedykowanym systemie informatycznym. Nowoczesny model rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych jest skutecznym narzędziem wspierającym zarówno proces podejmowania decyzji, jak i kontroli zarządczej w podmiotach leczniczych. Metodologia badania - Możliwość odwzorowania obiektowego rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych w systemach informatycznych została zbadana w dwóch etapach. W pierwszym etapie model kalkulacji dwóch studiów przypadku repezentujących dwa złożone świadczenia opieki zdrowotnej został odwzorowany w arkuszu kalkulacyjnym. Następnie zbadano możliwość implementacji dwóch tych samych studiów przypadków w dedykowanym dla potrzeb kalkulacji kosztów świadczeń opieki zdrowotnej systemie informatycznym. Wynik - W toku badania udowodniono możliwość odwzorowania nowoczesnego obiektowego rachunku kosztów dla podmiotów leczniczych, zarówno w arkuszu kalkulacyjnym, jak i w dedykowanym rozwiązaniu informatycznym. Oryginalność/Wartość - Jednym z najpopularniejszych narzędzi informatycznych wspierających odwzorowanie i wykorzystanie w zarządzaniu złożonych powtarzalnych modeli, takich jak np. rachunek kosztów lub budżet, jest arkusz kalkulacyjny. Unikalność tego badania polega na porównaniu możliwości narzędzia uniwersalnego, jakim jest arkusz kalkulacyjny, z narzędziem dedykowanym przygotowanym dla potrzeb realizacji jednego konkretnego powtarzalnego modelu wraz ze wskazaniem na wady i zalety obu rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the results of research on the possibility of implementing object-oriented model of modern cost accounting for healthcare units in Microsoft Excel and a dedicated computer system. The article presents also the advantages and disadvantages of both approaches. The objec-toriented cost model is a very efficient tool supporting decision making process and management control in healthcare units. Design/Methodology/approach - The possibility of implementing object-oriented cost accounting for medical entities in computerized information systems has been examined in two stages. In the first stage calculation model of two case studies representing two complex healthcare provision has been modelled in a spread sheet. In the second stage we examined the possibility of implementing the same two case studies in dedicated computerized information system. Findings - In the course of the study we demonstrated the possibility of implementing a modern objectoriented cost accounting model for medical entities both in a spread sheet as well as a dedicated IT solution. Originality/value - One of the most popular tools supporting the implementation of complex repetitive models such as cost accounting or budget is a spread sheet. The uniqueness of this study is direct comparison of a universal tool like a spread sheet with a dedicated tool prepared for the purpose of carrying out a specific reproducible model together with an indication of the pros and cons of both solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cokins G. (1996), Activity Based Cost Management - Making it work, McGraw-Hill.
  2. Hicks D.T. (2005), Good Decisions Require Good Models: Developing Activity-Based solutions that work for decision makers, "Cost Management", May/June.
  3. Leyk J., Kopp J. (2004): Effizient und effektiv planen und budgetieren, w: Beyond Budgeting umsetzen - Erfolgreich planen mit Advanced Budgeting, Horvath & Partners, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
  4. Leyk J., Kopp J. (2004a): Innovative Planungs- und Budgetierungskonzepte und ihre Bewertung, w: Beyond Budgeting umsetzen - Erfolgreich planen mit Advanced Budgeting, Horvath & Partners, Schaffer-Poeschel Verlag Stuttgart.
  5. Microsoft MSDN Library (2014), http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff700514(v=office.14).aspx [5.06.2014].
  6. Pielaszek M., Świderska G.K., Warowny P. (2014), Analiza możliwości implementacji obiektowego rachunku kosztów w podmiotach leczniczych - wyniki badań empirycznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 77 (133).
  7. Reinhold M., Coners A., Von der Hardt G. (2005), Anwendungfelder und Aufbau einer Prozesskostenrechnung, w: Prozessmanagement umsetzen - Durch nachhaltige Prozessperformance Umsatz steigern und Kosten senken, Horvath & Partners, Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart.
  8. Świderska G.K. (red.) (2011), Rachunek kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, Oficyna SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu