BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska), Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT przedmiotem kontroli zarządczej
The Importance of the Reverse Charge of Value Added Tax in Reducing Tax Fraud
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 72, s. 269-278, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kontrola zarządcza w praktyce
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Kontrola zarządcza, System podatkowy, Oszustwa podatkowe
Value Added Tax (VAT), Management control, Tax system, Tax fraud
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Przedstawienie mechanizmu odwróconego podatku VAT, który ma zapobiec oszustwom podatkowym zmniejszającym wpływy do budżetu państwa w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Artykuł ukazuje zasady rozliczania i ewidencjonowania odwróconego VAT-u u sprzedawcy i nabywcy towarów wrażliwych. Metodologia badania - Analiza aktów prawnych oraz literatury przedmiotu; wywiady z księgowymi wybranych jednostek, które stosują mechanizm VAT-u odwróconego. Wynik - Rezultaty badań potwierdzają konieczność zmian w ewidencji księgowej u nabywców towarów wrażliwych, którzy stosują odwrotne odliczenie VAT. Oryginalność/Wartość - Zaprezentowanie sposobu dostosowania ewidencji księgowej do potrzeb kontroli w zakresie odwróconego podatku VAT. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the reverse-charge mechanism in Value Added Tax (VAT), which is intended to prevent tax fraud in trading of sensitive goods. Such a method of tax settlement is important because of the decrease of budgetary revenues. The article presents the principles of accounting from the seller and buyer point of view. Design/Methodology/approach - legislation and literature analysis; interviews with accountants in selected units that use the reverse-charge mechanism in VAT. Findings - research findings confirmed, that the method of recording of purchasing sensitive goods should be changed. Originality/value - presentation the way how change the book-keeping for the purpose of using reversecharge mechanism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dunal E. (2012), Standardy kontroli zarządczej a nowa jakość pracy w samorządach województw, w: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza - studium przypadku, red. B. Gumińska, K. Marchewka-Bartkowiak, B. Szeląg, CeDeWu, Warszawa.
 2. Iwin-Garzyńska J. (2013), Koszt nowego zewnętrznego kapitału własnego przedsiębiorstwa a idea neutralności podatków, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: Zarządzanie i Finanse, t. 2/2, Gdańsk; http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_11.pdf [1.07.2014].
 3. Opałka A. (2011), Neutralność podatkowa - zarys problemu, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 40, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 667, Szczecin.
 4. Owsiak S. (2013), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Przepióra P. (2009), Podatek VAT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dyskusja o neutralności i kształcie regulacji podatkowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 6. Najwyższa Izba Kontroli (2014), Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług. Informacja o wynikach kontroli, Warszawa.
 7. PricewaterhouseCoopers, Instytut Badań Strukturalnych (2013), Straty Skarbu Państwa w VAT, http://www.pwc. pl/pl/publikacje/straty-skarbu-panstwa-w-vat.jhtml [1.07.2014].
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, DzU z 2012 r., poz. 1428, ze zm.
 9. Sulikowska A. (2011), Praktyczne aspekty wdrażania kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 669, Szczecin.
 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU z 2011, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.
 12. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 r. poz. 330 ze zm.
 13. Zmiany w zakresie fakturowania, http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Broszura+fakturowanie_21+ grudnia_ost.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu