BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stecyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wiedza i nauczanie elektroniczne w społeczeństwie informacyjnym
Knowledge Management and Elearning in Global Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 39-48, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Wiedza, Społeczeństwo informacyjne, Zdalne nauczanie
Knowledge, Information society, e-learning
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wiek XXI jest wiekiem informacji, która została powszechnie uznana za jeden z najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, i która, obok klasycznych czynników produkcji: ziemi, kapitału i pracy, determinuje postęp cywilizacyjny. Wraz ze wzrostem znaczenia informacji jako podstawowej jednostki komunikowania się międzyludzkiego wzrasta znaczenie szeroko rozumianych systemów i sieci informacyjnych, których największym i najbardziej złożonym przedstawicielem jest globalne społeczeństwo informacyjne. Pierwotnie społeczeństwo informacyjne utożsamiano głównie z rozwojem technologii teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji, które kładą nacisk na aspekt technologiczny i informatyczny jako główny element charakteryzujący ten etap w rozwoju cywilizacyjnym. Obecnie jednak przeważa pogląd nakazujący rozszerzenie definicji społeczeństwa informacyjnego na inne płaszczyzny życia społeczno-gospodarczego.(fragment tekstu)

The article shows the evolution of global information society and its impact on knowledge management and education. It contains a characterization of the basic elements of contemporary education model and description of main aspects of electronic learning. Futhermore, the paper shows a various types of elearning and blended learning models than can be implemented in organizations(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  2. Encyklopedia PWN on-line, www.encyklopedia.pwn.pl
  3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., E-learning w systemie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, E-learning w kształceniu akademickim, Wydawnictwo FPIAKE, Warszawa 2006.
  4. http://www.elearningzone.pl
  5. Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2002.
  6. Lubański M., Dylematy cywilizacji informatycznej, praca zbiorowa pod redakcją A. Szewczyk, PWE, Warszawa 2004.
  7. Morrison D., E-learning strategies, How to get implementation and delivery right first time, Wydawnictwo Willey, Chichester 2003.
  8. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  9. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu