BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dramski Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie wskaźnika ISI
The Grade of Development of Information Society in Poland Basing on ISI Index
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 161-168, rys.,tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Wskaźniki społeczne, Społeczeństwo informacyjne, Rozwój
Social indicators, Information society, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Mianem społeczeństwa informacyjnego określa się takie społeczeństwo, w którym podstawowym towarem staje się informacja. Jest ona traktowana jako szczególne dobro niematerialne, cenniejsze nawet od dóbr materialnych. Obecnie obserwuje się wzrost znaczenia usług związanych z przesyłaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem informacji. Jedną z miar, jaką można stosować przy ocenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jest wskaźnik ISI. Został on stworzony w połowie lat dziewięćdziesiątych w celu wyznaczenia zdolności do przeprowadzenia rewolucji informacyjnej w 53 najwyżej rozwiniętych krajach świata. Niniejszy artykuł ilustruje poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce z wykorzystaniem powyższego wskaźnika. Ponadto zawarte są w nim wnioski i propozycje mające na celu przyczynienie się do przyspieszenia tego rozwoju(fragment tekstu)

Information society is a society where the basic good is an information. It's treated as a particular nonmaterial thing which is more valuable then material ones. Current predictions show the growth the significance of information sending, processing and storing. One of the ways wich can be used to grade the development of an information society is ISI index. It was developed in the middle of 90s to determine the ability to carry out the information revolution in the 53 richest countries.In this paper the level of information society in Poland using ISI index is described. Besides there are some conclusions and proposals to help the acceleration of the development of information society(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barney D., The Network Society, Routledge, Cambridge 2003.
  2. Bell D., The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, Basic Books, Nowy Jork 1973.
  3. Garnham N., Information Society Theory as Ideology, The Information Society Reader, Routridge, Londyn 2004.
  4. Webster F., Theories of Information Society, Routridge, Londyn 1995.
  5. www.idc.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu