BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Danielak Wiesław (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Czynniki kształtujące kapitał relacyjny w mikro i małym przedsiębiorstwie
Factors Shaping Relational Capital in Micro and Small Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 119-128, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał relacyjny
Small business, Relational capital
Note
summ.
Abstract
Obecnie wskazuje się na wzrost znaczenia relacji zewnętrznych jako czynnika mającego wpływ na tworzenie przewagi konkurencyjnej i innowacyjność przedsiębiorstwa. Oba te czynniki to niewątpliwie pożądane atrybuty współczesnego przedsiębiorstwa, które powiązane są z możliwościami jego istnienia i rozwoju. Mikro i małe przedsiębiorstwa koncentrują się w głównej mierze na tworzeniu trwałych relacji z klientami, poprzez zaspokajanie indywidualnych ich potrzeb. Istotny wpływ na tworzenie zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa ma komunikacja i współpraca pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami i interesariuszami. Rolą kadry kierowniczej jest określanie kierunków rozwoju i niezbędnych zadań w obszarze współpracy i kształtowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych w celu wykorzystania cennych, rzadkich i trudnych do imitacji zasobów15. Tworzeniu kapitału relacyjnego sprzyjają bezpośrednie i osobiste kontakty (powiązania) pracowników oraz kadry kierowniczej z interesariuszami, bazujące na zdolności do współpracy, kluczowych kompetencjach, skłonności do zaufania oraz wiarygodności własnej, która kształtuje zachowania organizacyjne. Niematerialna postać kapitału relacyjnego powoduje, iż w praktyce brak jest wypracowanych i powszechnie stosowanych narzędzi jakościowego pomiaru. Stale pojawiają się nowe propozycje dotyczące metod i systemów pomiaru jego komponentów jako składowych kapitału intelektualnego. Pojawiające się rozbieżności są wynikiem indywidualnego podejścia do oceny wartości kapitału relacyjnego, którego elementy w odniesieniu do specyfiki konkretnej branży czy rodzaju przedsiębiorstwa nie zawsze dadzą się skwantyfikować.(abstrakt oryginalny)

Micro and small enterprises are especially prone to the effects of changeable environs. Relations within and amid organizations play an important role in the process of shaping relational capital, because they enable access to key resources fostering competitiveness. The aim of this article is to point out the factors shaping relational capital in micro and small enterprises on the basis of literature and empirical research. According to enterprises which took part in the poll, the main source of growth in their competitiveness are intangible assets concerning intellectual capital, i.e. employees' knowledge, professional experience, patents, IT software, relations with stakeholders.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. W. Błaszczyk, Preferencje w zakresie wykorzystania metod zarządzania perspektywy praktyki, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 32.
 2. G. Urbanek, Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 3. D. Gach, Kapitał relacyjny jako podstawa tworzenia układów kooperacyjnych, w: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, A. Adamik, S. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 179.
 4. A. Sudolska, M. Zastempowski, Współpraca przedsiębiorstw w Polsce a budowanie ich potencjału innowacyjnego, w: Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, W. Popławski, A. Sudolska, M. Zastempowski, Dom Organizatora, Toruń 2008, s. 207.
 5. A. Kolemba, Znaczenie relacji z otoczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 34, 2009, s. 633.
 6. Ł. Wawrzynek, Elastyczność organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Mikrofirma 2009, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 34, 2009, s. 467.
 7. R. Krupski, U. Bąkowska-Morawska, Elastyczność zasobów relacyjnych, w: Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 150-151.
 8. P. Niewiadomski, Menedżer sprzedaży - model kluczowych kompetencji a efektywność działań, "Marketing i Rynek" 2009 nr 9, s. 13.
 9. Z. Antczak, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa-Kluczbork 2004.
 10. J. Fudaliński, H. Smutek, Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji, Zeszyty Naukowe nr 766 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
 11. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer busines, Kraków 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu