BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sienkiewicz Piotr (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Akademia Obrony Narodowej), Nierebiński Roman (Akademia Obrony Narodowej)
Title
Ewaluacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Evaluation of the Strategies Development of the Global Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 131-139, rys.,tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Ewaluacja, Rozwój
Information society, Evaluation, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
O globalnym społeczeństwie informacyjnym XXI wieku mówi się, że rozwija się w klimacie niepewności i ryzyka. Klimat ten dostrzega się nie tylko w skali globalnej, lecz także lokalnej oraz w wymiarze jednostkowym jako cechę egzystencji współczesnego człowieka. Nader często pojawiają się iście kasandryczne przepowiednie, eksponujące nowe zagrożenia cywilizacyjne i przywołujące Orwellowskiego Wielkiego Brata, panoptikon Benthama i Foucaulta, społeczeństwo nadzoru Lyona czy społeczeństwa ryzyka Becka. "Społeczeństwo ryzyka jest społeczeństwem katastrof. Zagraża mu to, że stany wyjątkowe stają się stanami normalnymi". Nie brak optymistycznych sądów. Optymiści idealizują sieci w przekonaniu, że usuną one w cień reżimy sterowania oparte na hierarchii. Optymistyczny nurt diagnoz i prognoz społecznych, gloryfikujący epokę globalizacji i Internetu, wpisuje się w paradygmat refleksyjności, rozwoju osobowości i ewolucji struktur społecznych. Zapewne nurt ten reprezentują w różnym stopniu zarówno Toffler, Giddens, a także Beck i Castells. Jeśli z jakiejś możliwej syntezy tych propozycji wyłania się pewna wizja optymistycznego "kresu" formującego się globalnego społeczeństwa informacyjnego i, jeśli nawet uznamy ją za kolejną utopię, to warto wyrazić nadzieję, że jest to "utopia osiągalna".(fragment tekstu)

The article describes the methodological bases and the evaluation of the strategies and assessment technology expressing social needs. On the basis of experience of the ASSESSMENT TECHNOLOGY (TA), Forsight and the system analysis were described as a general models of the evaluation strategies of development of the information society(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.
 2. Sienkiewicz P. (red.), Modelowanie rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego. Modele rozwoju globalizacji. AON, Warszawa 2003
 3. Sienkiewicz P., Świeboda H., Analiza systemowa rozwoju społeczeństwa informacyjnego: wizje i scenariusze, szanse i zagrożenia. ZN USz Szczecin 2009.
 4. Sienkiewicz P., Świeboda H., Modele ewaluacji jakości życia w badaniach systemowych. BOS'08, IBS PAN, Warszawa 2008
 5. Sienkiewicz P., Analiza systemowa. Bellona, Warszawa 1985
 6. Sienkiewicz P., Ewaluacja technologicznego rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego. Transformacje nr 58-63 2008-2009, Warszawa
 7. Sienkiewicz P., Inżynieria systemów, MON, Warszawa, 1983.
 8. Świeboda H., Postrzeganie i ocena skutków rozwoju społeczeństwa informacyjnego (w badaniach empirycznych). Transformacje nr 58-63 2008-2009, Warszawa.
 9. Zacher L., Racjonalność techniczna działań ludzi, Studia Filozoficzne, nr 7-8, 1981.
 10. Zacher L., Transformacja społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H.Beck, Warszawa 2007.
 11. Zacher L., Metodologia badań ewaluacyjnych techniki (w kontekście społecznej akceptacji energetyki jądrowej), Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu