BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burgiel Aleksandra (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych na zachowania konsumentów w procesach zakupu wybranych produktów
New and Traditional Symptoms of Interpersonal Influences of Consumer's Behavior in the Buying Processes of Some Chosen Products
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 23-35, tab.,rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Zachowania klientów, Zachowania konsumenta, Zakupy online, Produkt, Zakupy grupowe, Konsument
Customer behaviour, Consumer behaviour, Online shopping, Product, Group purchasing, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie prezentuje rozważania na temat istotnej roli oddziaływań społecznych determinujących zachowania konsumentów oraz zmian, jakie zachodzą w tych oddziaływaniach pod wpływem przeobrażeń we współczesnym świecie. Przedstawiono tu także wybrane wyniki badań pierwotnych poświęconych wstępnym rozpoznaniom wybranych aspektów wpływu społecznego kształtującego procesy zakupu zróżnicowanych produktów - obarczonych mniejszym i większym ryzykiem.(fragment tekstu)

The paper presents the importance of social influences determining consumers' behaviors and the transitions which can be observed in these influences being the result of specific changes taking place in the contemporary world. It also presents basic results of the primary research referring to some chosen aspects of the social influences shaping the processes of purchasing products of different character, including different risk level.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R.K. Merton, Social Theory and Social Structure, The Free Press, New York 1957,
  2. W.O. Bearden, R.G. Netemeyer, J.E. Teel, Measurement of Consumer Susceptibility to Interpersonal Influence, "Journal of Consumer Research" 1989, vol. 15, Marzec;
  3. G. Antonides, W.F. Van Raaij, Zachowanie konsumenta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003;
  4. A. Burgiel, Znaczenie naśladownictwa i wpływów społecznych w zachowaniach konsumentów, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005
  5. G.R. Foxall, R.E. Goldsmith, Psychologia konsumenta dla menedŜera marketingu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998
  6. T. Gregorczyk, Konsumpcja pozostawia niedosyt, "MpK-T", nr 293,
  7. G. Antonides, W.F. Van Raaij, op.cit., s. 354-361; E. Rosen, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003.
  8. H. Kassarjian, T. Robertson, Perspectives in Consumer Behavior, Scott, Foresman and Co., Glenview 1968
  9. J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993,
  10. L. Feick, L. Price, The Market Maven: A Diffuser of Marketplace Information, "Journal of Marketing" 1987, vol. 51, January
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu