BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmowski Przemysław (Akademia Morska w Gdyni), Wasilewski Michał (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Postawy mieszkańców Trójmiasta wobec proekologicznych środków transportu miejskiego
Attitudes of Tricity Inhabitants Towards Proecological Urban Transport
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 37-46, tab.,rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Transport, Transport miejski
Transport, City transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stale rosnąca potrzeba przemieszczania się ludzi w różnych celach na terenie m.in. trójmiejskiej metropolii oraz rozwijająca się w sposób niezrównoważony komunikacja indywidualna zaczęły implikować poważne problemy komunikacyjne i ekologiczne. Stąd celem niniejszego artykułu jest przedstawienie świadomości ekologicznej mieszkańców Trójmiasta na temat jednego z proekologicznych środków transportu, jakim jest trolejbus. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że większość mieszkańców Trójmiasta zna i rozumie pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz w większości przypadków postrzega trolejbusy jako proekologiczny środek transportu, wskazując jednocześnie na potrzebę dalszego rozwoju tego środka komunikacji miejskiej.(fragment tekstu)(abstrakt autora)

The ever increasing need for the movement of people for different purposes, which also affects the Tricitiy metropolis and the unsustainably growing personal communication began to imply a serious traffic problems and environmental issues. Hence, the aim of this paper is to provide ecological awareness of Tricity respondents on one of the proecological means of transport, which is the trolley bus. The research found that most inhabitants know and understand the Tricity concept of sustainable development, and in most cases perceive trolleys as environmentally friendly means of transport. It also points to the need for further development of this mean of transport(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Kassenberg, C. Rolewicz, Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce, PWE, Warszawa 1985,
  2. R. Domański, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1993,
  3. S. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000
  4. J. Merkisz, Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994
  5. J. Kacprzak, M. Kozierkiewicz, Układy napędowe i układy sterowania trolejbusów, Wyd. Politechnika Radomska, Radom 1997
  6. A. Papuziński, Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki, "Problemy Ekorozwoju" 2006, nr 1
  7. M. Śmiechowska, Studia nad produkcją, jakością i konsumpcją Ŝywności ekologicznej, rozprawa habilitacyjna, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002
  8. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002
  9. A. Bołtromiuk, Świadomość ekologiczna Polaków - zrównowaŜony rozwój, raport z badań 2009, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, http://www.ine-isd.org.pl/obrazki/file/Swiad-ekol_2009_formatka.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu