BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drapińska Anna (Politechnika Gdańska)
Title
Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych
The Behavior of Customers on Higer Education Services MArket
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 47-56, tab.,rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Zachowania klientów, Usługi, Edukacja
Customer behaviour, Services, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Coraz trudniejsze warunki funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych szkół wyŜszych powodują, że uczelnie zmuszone są do podejmowania działań marketingowych skierowanych do swoich klientów. Podstawą podejmowania tych działań jest niewątpliwie znajomość zachowań klientów. Początkowym etapem relacji pomiędzy uczelnią i jej klientami, jakimi są studenci, jest wybór uczelni i kierunku studiów przez kandydatów na studia. Znajomość zachowań klientów na tym etapie warunkuje podejmowane przez uczelnię działania i dopasowanie oferty do studentów. W artykule przedstawiono najważniejsze modele, a także uwarunkowania procesu decyzyjnego studentów. Szczególną uwagę zwrócono na model D.Vrontis, A. Thrassou, Y. Melanthiou wskazujący na cechy charakterystyczne tego procesu w gospodarkach rozwiniętych. Wskazano także na konsekwencje zmian zachowań w procesie decyzyjnym, jakie wynikają dla szkół wyższych.(fragment tekstu)

Increasingly difficult conditions of performing on higher education services market cause the universities being enforced to undertake marketing actions addressed to their customers. These efforts are beyond doubt based on knowledge of customers behavior. The initial stage of building relationships between the university and its clients, whom students are, is just the choice of the university and the studies specialization by the candidates. Knowledge on customers behaviors at this stage determines universities undertakings and fitting students needs to its offer. In the paper, there were presented the most important models as well as factors determining students' decision making process. Special attention was paid on the model of D. Vrontis, A. Thrassou, Y. Melanthiou stressing characteristics of this process in advanced economies. There were also indicated consequences of behaviors change in decision making which affect universities due to them.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Vrontis, A. Thrassou, Y. Melanthiou, A contemporary higher education student-choice model for developed countries, "Journal of Business Research" 2007, January
  2. J. Vossensteyn, Perceptions on student loans: Price responsiveness and student borrowing behaviour, unpublished manuscript, Enschede: CHEPS za: B. Jongbloed, Marketisation In Higher Education. Clark's Triangle and the Essentials Ingredients of Markets, "Higher Education Quarterly" 2003, vol. 57, no.2, April
  3. Wybór zawodu, red. B. Suchodolski, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich PAN, Wrocław 1972
  4. J. Jerschina, Zastosowanie badań marketingowych na uŜytek szkół wyŜszych, w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2004; K. Krukowski, Badanie konkurencyjności organizacji publicznych, "Współczesne Zarządzanie" 2006, nr 3.
  5. P. Bielecki, B. Minkiewicz, Ekonomiczne studia jako wyznacznik karier i aspiracji zawodowych absolwentów (na przykładzie SGH), ORSE SGH, Warszawa 1999,
  6. M. Raposo, H. Alves, A model of university choice: an exploratory approach, MPRA Paper no. 5523, www.mpra.ub.uni-muenchen.de/5523/, październik 2007
  7. C. Berggren, Labour market influence on recruitment to higher education - gender and class perspectives, "Higher Education" 2006, no. 52; G. Baldwin, R. James, The Market In Australia Higher Education and the Concept of student as Informed Consumer, "Journal of Higher Education Policy and Management" 2000, vol. 22, no. 2.
  8. J. Dietl, Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyŜszym?, w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2004
  9. J. Douglas, A. Douglas, B. Barnes, Measuring student satisfaction at a UK University, "Quality Assurance In Education" 2006, vol. 14, no 3,
  10. A. Kulig, G. Nowaczyk, Decyzje maturzystów o wyborze uczelni i ich determinanty w: Marketing szkół wyższych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu