BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwińska-Knop Krystyna (Uniwersytet Łódzki), Biesaga-Słomczewska Elżbieta Jadwiga (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zachowania klientów hipermarketów a techniki manipulacji
The Bahavior of Hypermarkets' Clients and Manipulations Techniques
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 57-66, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Zachowania klientów, Usługi, Techniki sprzedaży, Marketing, Promocja, Promocja handlowa
Customer behaviour, Services, Sales techniques, Marketing, Promotion, Commercial promotion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek detaliczny w Polsce w okresie transformacji zmienił się, głównie pod wpływem ekspansji handlu wielkopowierzchniowego. Nowa sytuacja konkurencyjna zmusza podmioty działające na tym rynku do poszukiwania sposobów pozyskiwania i utrzymania klientów. Bardzo aktywne pod tym względem są hipermarkety, które wykorzystują różne techniki marketingowe, zwłaszcza w ramach działań promocyjnych. Oddziaływanie na klientów przybiera niekiedy charakter manipulacji. W artykule, na bazie badań empirycznych, wskazano na najważniejsze techniki wpływu i dokonano oceny ich percepcji przez klientów.(abstrakt autora)

The Polish retail market in the period of transformation has changed significantly mainly due to mass retailing expansion. New competitive environment forces entities that operate on this market to search for new methods of gaining and maintaining customers. Hypermarkets, which are very active in this field, are using different marketing techniques, especially promotional activities. Influencing the clients has acquired the form of manipulation. Basing on empirical research, the paper underlines the most important influence techniques and their perception by the clients(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. L. Witek, Merchandising w małych i duŜych przedsiębiorstwach, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007
 2. A. Proszowska, Czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów - wyniki badań, w: Współczesny marketing. Trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008,
 3. Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka, red. J.Woś, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003
 4. P. Znyk, Od komunikacji do manipulacji, Europsky Institut Skumania Medzinarodnych Vztahov s.r.o., Keźmarok 2008,
 5. W. Warecki, M. Warecki, Słowo o manipulacji, czyli krótki podręcznik samoobrony, Poltext Warszawa 2005,
 6. R.B. Cialdini. Por. R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1999
 7. A. Grzywa, Manipulacja. Mechanizmy psychologiczne, Wyd. Mad Graf, Kraśnik 1997
 8. G. Beck, Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, Wyd. Helion, Gliwice 2007,
 9. M. Hołdarf, W posłuszeństwie bez zmian, "Charaktery" 2009, nr 1,
 10. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2002
 11. R. Mącik, P. Łukasik, D. Mącik, Determinanty skłonności do zakupów nieplanowanych, w: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, PWE, Warszawa 2002
 12. G. Markowski, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Wyd. Trio, Warszawa 2003
 13. B. Borusiak, Merchandising, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2009
 14. D. Mącik, Między przyjemnością a uzależnieniem. Psychologia zakupów niezaplanowanych, Wyd. Naukowe Grado, Toruń 2008
 15. M. Klincewicz, P. Goździewicz, Kupują zmysły, "Marketing w Praktyce" 2005, nr 12,
 16. A. Baruk, Wybrane działania z zakresu merchandisingu handlowego w opinii polskich nabywców finalnych, "Handel Wewnętrzny" 2008, nr 6
 17. T. Heryszek, Nowy marketing. Muzyka a percepcja konsumentów, w: Zachowania konsumentów. Stagnacja czy zmiana, red. Z. Kędzior, G. Maciejewski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 2008,
 18. S. Kosmala, Techniki wywierania wpływu na decyzje nabywcze hipermarketów, praca niepublikowana, Łódź 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu