BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Mariola (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych
Consumer Behavior on the Food and Non-Food Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 67-77, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Zachowania konsumenta, Żywność, Rynek, Artykuły konsumpcyjne, Artykuły przemysłowe, Artykuły spożywcze
Consumer behaviour, Food, Market, Article of consumption, Manufactured goods, Foodstuffs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest poznanie, jakie czynniki wpływają na konsumenta w procesie dokonywania zakupów na rynku artykułów Ŝywnościowych i nieŜywnościowych. Przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in. ekonomiczne, społeczne, psychologiczne. Obecnie można zaobserwować działania podejmowane przez firmę pod wpływem zachowań konsumentów. Analiza zachowań konsumenta pozwoli przewidzieć jego zachowania w przyszłości. Zarządzanie przedsiębiorstwem jest trudne na rynku artykułów żywnościowych i nieżywnościowych i wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy, metod i instrumentów marketingu.(abstrakt autora)

The objective of this paper is to learn what factors influence consumer purchases during their decision processes on the food and non-food market. The company has to take into consideration many determinants influencing consumer behavior, e.g. economic, social and psychological. Nowadays, one can observe actions undertaken by companies which are the result of consumer behavior. The analysis of customer behaviour should predict his behaviour in the future. Management of companies on the food and non-food market is very difficult and requires knowledge of rules, methods and marketing instruments(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Zachowania konsumenckie, red. W. Patrzałek, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2002
  2. P. Łukasik, Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty zachowań nabywców, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 10; Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001
  3. M. Sławińska, Kompendium wiedzy o handlu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008,
  4. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003,
  5. B. Borusiak, Merchandising, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009
  6. R. Hansen, T. Duchtscher, An Empiricial Iinvestigation, "Jurnal of Retailing" 1977, Winter w: M. Bartosik-Purgat, Wybór miejsca dokonywania zakupów, "Handel Wewnętrzny" 2007, nr 3
  7. L. Witek, Merchandising w małych i duŜych firmach handlowych. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007
  8. A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Wyd. Difin, Warszawa 2001,
  9. M. Zboralski, Nazwy firmy i produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 31, w: R. Matysik-Pejas, Rola marki w procesie kształtowania lojalności nabywców produktów żywnościowych, "Handel Wewnętrzny", Konsument a rynek. Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, numer specjalny, czerwiec 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu