BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemczyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego -analiza wybranych obszarów zachowań
Seniors as a Target Segments of the Public Tourist Market - Selected Areas Behavior's Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 79-89, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Rynek turystyczny, Zachowania konsumenta, Relacje dostawca-odbiorca
Tourism market, Consumer behaviour, Supplier-recipient relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest scharakteryzowanie rynku seniorów w kontekście ich zachowań turystycznych. Tak sformułowany cel pozwolił na zaprezentowanie głównych kwestii dotyczących populacji seniorów w Polsce i na świecie, aktywności turystycznej polskich seniorów na tle wybranych krajów europejskich, a także na zidentyfikowanie pewnych obszarów zachowań turystycznych analizowanej grupy społecznej w Polsce. Rozwiązaniu przyjętego problemu badawczego posłużyły dane z Eurostatu, a także publikowane dane GUS dotyczące turystyki i wypoczynku w polskich gospodarstwach domowych(abstrakt autora)

This paper aims to characterize the market for seniors in the context of their travel behavior. Such formulated purpose is giving the base for explaining of the main issues concerning the elderly population in Poland and worldwide, tourist activity of Polish senior on the background of selected European countries, as well as to identify selected areas of tourist behavior analyzed social group. Adopted the problem solving test was used data from EUROSTAT, and the published GUS data concerning tourism and recreation in the Polish households(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Śniadek, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, "Gerontologia Polska" 2007, t. 15, nr 1-2,
 2. T. śabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1994
 3. A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, publikacja w druku
 4. A. Niemczyk, Zachowania Europejczyków w czasie wolnym, w: Współczesny marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 277
 5. A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
 6. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007
 7. Ch.M. Law, Urban tourism: attracting visitors to large cities, Mansell, London 1993
 8. Terminologia turystyczna - Zalecenia WTO, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Turystyki, Warszawa 1995
 9. A. Tokarz, A. Lewandowska, Badania rynku turystycznego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 9; A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003
 10. A. Niezgoda, P. Zmyślony, op. cit., s. 50, 56-57; K. Naumowicz, Turystyka jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 338, Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1987
 11. J. Jafari, System turystyki. Społeczno-kulturowe modele do zastosowań teoretycznych i praktycznych, "Problemy Turystyki" 1987, nr 3,
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu