BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patrzałek Wanda (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Modele konsumpcji w rodzinach studenckich na tle strategii życiowych pokolenia posttransformacyjnego
Consumption Models in Student Families Relating to Practical Strategies of the Posttransformation Generation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 101-112, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Rodzina, Studenci, Strategia finansowa, Gospodarstwa domowe, Interdyscyplinarność
Family, Students, Financial strategy, Households, Interdisciplinarity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia interdyscyplinarny dyskurs nad podmiotami w dziedzinie konsumpcji w dobie globalnej kultury konsumpcji ze szczególnym uwzględnieniem teorii zachowań konsumenckich i socjologicznej interpretacji współczesnej rodziny oraz ekonomicznej kategorii gospodarstwa domowego. Prezentuje badania przeprowadzone pod kierunkiem autorki wśród rodzin studenckich we Wrocławiu w zakresie struktury konsumpcji dóbr i usług, sposobów podejmowania decyzji konsumenckich, oceny stopnia zaspokojenia potrzeb w dziedzinie konsumpcji, a także źródeł dochodów i informacji o produktach. Wyniki badań potwierdziły tezę o wysokich aspiracjach i potrzebach tych rodzin nie w pełni zaspokojonych. Na tym tle dokonano analizy kolejnych badań prowadzonych pod kierunkiem autorki wśród studentów Wrocławia, zaliczonych do pokolenia urodzonego po roku 1989, w aspekcie hierarchii wartości i wydatków oraz zachowań w dziedzinie nabywania dóbr. W części podsumowującej dokonano porównań sposobów zachowań konsumpcyjnych studentów i rodzin studenckich.(abstrakt autora)

The paper presents an interdisciplinary discourse on the players in the field of consumption in a global culture of consumption, with particular emphasis on the theory of consumer behavior and sociological interpretation of the contemporary family and household economic categories. It presents the research under the guidance of the author's family among the students in Wroclaw on the structure of consumption of goods and services, consumer decision-making methods, evaluation of needs in the field of consumption, and sources of income and product information. The results confirmed the theory of high aspirations and needs of these families do not fulfill. Against this background, an analysis of subsequent studies conducted under the direction of the author among students of Wroclaw assigned to generation, born after 1989 in terms of the hierarchy of values and behavior, and expenditure on the purchase of goods. In summary, comparisons were made of how consumption patterns of students and student families.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000
 2. Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Wyd. Pomorze, Bydgoszcz 1988
 3. F. Adamski, Rodzina - wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002
 4. I. Kotowska, Zmiany modelu rodziny - Polska - Kraje Europejskie, "Polityka Społeczna" 2002, nr 4,
 5. T. Szendlak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieŜy w kulturze konsumpcyjnej, Monografie FNP, Wrocław 2004
 6. M. Golka, Nowe style zachowań, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2001
 7. Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, red. W. Patrzałek, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004
 8. W. Derczyński, Postawy i zachowania konsumpcyjne, w: M. Golka, Nowe style zachowań, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2001
 9. K. Szafraniec, Anemia okresu transformacji a orientacje życiowe młodzieŜy, w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Wyd. Naukowe WAM, Kraków 2002,
 10. J. Woś, Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2003, s. 152,
 11. W. Patrzałek, Wzory konsumpcji w strukturze lokalnej a proces globalizacji, w: Współczesny marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008,
 12. Z. Krasiński, J. Piasny, H. Szulce, Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984
 13. K. Wielecki, Społeczne czynniki toŜsamości pokoleniowej młodzieży, "Studia Socjologiczne" 1990, nr 2
 14. E. Grzeszczyk, Sukces, amerykańskie wzory - polskie realia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003
 15. M. Krajewski, Konsumpcja i współczesność, "Kultura i Społeczeństwo" 1997, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu