BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perchla-Włosik Aleksandra (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Czas wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych polaków. Ujęcie socjokulturowe
Leisure Time as the Expression of Consumer Behaviours of Young Poles. Sociocultural Point of View
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 113-122, tab.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Młodzież, Zachowania konsumenta, Czas wolny
Youth, Consumer behaviour, Leisure time
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z wybranymi nowoczesnymi wzorcami i trendami (m.in. wirtualizacja, prosumpcja) w konsumpcji młodych Polaków, opartymi na konstrukcji teoretycznej i empirycznej pojęcia czasu wolnego. Artykuł składa się z dwóch części. Część pierwsza skupia się na pojęciu czasu jako elementu kultury konsumpcyjnej oraz zacieraniu się granic konsumpcja - czas wolny w koncepcjach D. Riesmana, T. Veblena, G. Ritzera i ma charakter teoretyczno-wprowadzający. W drugiej części omówione zostały wyniki badań własnych oraz innych badań empirycznych, które pozwoliły na określenie zakresu funkcjonowania nowoczesnych trendów konsumpcji oraz na wskazanie form aktywności w zachowaniach konsumpcyjnych młodych Polaków związanych z ich czasem wolnym(abstrakt autora)

The paper describes the issues connected to the modern trends and patterns (amongst others virtualisation, prosumption) within the consumption of young Poles based upon the theoretical as well as empirical structure of the term encompassing leisure time. The paper consists of two parts. The first part concentrates upon the notion of time as the element of consumption oriented culture as well as upon the obliteration of the borders between consumption - free time within the concepts of D. Riesman, T. Veblen, G. Ritzer and of the theoretical - introductory character. The second part discusses primary research results as well as the results of other empirical research, which have allowed to determine the functioning scope of modern consumption trends as well as for the appointment of the activity forms within consumption behaviours expressed by young Poles connected to their leisure time.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981
  2. D. Riesman, Samotny tłum, Wyd. Muza, Warszawa 1996
  3. D. Riesman, N. Glazur, R Denney, Lonely Crowd, Doubleady Anchor Books. New York 1956, w: J. Chałasiński, Kultura amerykańska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973
  4. G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Wyd. Literackie Muza, Warszawa 2001
  5. Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000,
  6. R. Sue, Contribution à une sociologie historique du loisir, "Cahiers Internationaux de Sociologie" 1991, vol 38, no. 91, w: Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, red. M. Marody, Scholar, Warszawa 2004,
  7. E. KieŜel, Determinanty i wzory wykorzystania czasu wolnego jako podstawa modelowania, w: Zmiany w strukturze konsumpcji. Syntezy. Uwarunkowania i modele konsumpcji, red. E. Kieżel, Prace Naukowe, Resortowy Program Badań Podstawowych R.P. III.39, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1991
  8. B. Jung, Kapitalizm postmodernistyczny, "Ekonomista"1997, nr 5-6.
  9. J.B. Carpentier, Konsument i konsumpcja w społeczeństwie postmodernistycznym, WSZiH, Warszawa 1996,
  10. G. Pronovost, Gdy praca stanie się czasem wolnym, "Rzeczpospolita" 2000, nr 256.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu