BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopiński Wiesław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Title
Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg
Consumers' Attitudes Towards Advertising on the Basis of the City of Tarnobrzeg
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 54, s. 133-144, rys.
Issue title
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Zachowania nabywców - wczoraj, dziś i jutro. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku
Keyword
Reklama, Konsument
Advertising, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji postaw konsumentów wobec reklamy oraz jej wpływu na decyzje zakupowe. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Tarnobrzega. Przeprowadzona analiza teoretyczna pozwala stwierdzić,że postawa konsumentów wobec reklamy jest pojęciem złożonym. Uwarunkowania zachowań rynkowych konsumentów są determinowane wieloma czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Z kolei wyniki badań empirycznych wskazują na negatywny, a nawet czasami krytyczny stosunek respondentów wobec reklamy(abstrakt autora)

In the study, there was an attempt made to identify the attitudes of consumers towards advertising and its influence on purchasing decisions. These issues have been supported by survey research results conducted among the residents of Tarnobrzeg. The performed theoretical analysis allows to claim that consumers' attitudes towards advertising is a complex issue. Consumer market behaviours are determined by many internal and external factors. However, the results of empirical research indicate a negative or even critical attitude of respondents towards advertising(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006
  2. J. Kufel, H. Mruk, Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 263, Poznań 1998
  3. L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000
  4. A. Gardeła, M. Budzanowska, Nowy niezależny konsument, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 6
  5. Podstawy marketingu, red. H. Mruk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, 1994,
  6. J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1995,
  7. J. Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996,
  8. A. Jachnis, Psychologia konsumenta psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Wyd. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa, 2007,
  9. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk, 2006
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu